Kadra

Dyrektorem Przedszkola nr 50 – „Mały Kolejarz” we Wrocławiu jest Małgorzata Boczek – nauczycielka dyplomowana, magister pedagogiki, w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Ukończone studia podyplomowe z zakresu Zarządzania i administrowania placówką oświatową oraz studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektami Unii Europejskiej na Politechnice Wrocławskiej.

Liczne kursy i szkolenia dla nauczycieli i kadry menadżerskiej. Ukończone różnorodne formy doskonalące z dziedziny prawa oświatowego i nadzoru pedagogicznego. Autorka dwóch programów własnych: Programu adaptacyjnego i programu profilaktycznego, dotyczącego bezpieczeństwa dzieci Bądź bezpieczny.

W placówce pracuje od 1996 roku, funkcję dyrektora pełni od 1 września 2000r. W swojej pracy na pierwszym miejscu stawia dobro dziecka i dbałość o tworzenie sprzyjającego klimatu i optymalnych warunków jego rozwoju. Uważa, że każde dziecko ma prawo do własnego, indywidualnego rozwoju. 

GRUPA I

Barbara RYBOWICZ - nauczycielka kontraktowa, ukończyła studia wyższe o specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studia magisterskie, o kierunku pedagogika opiekuńcza z terapią na Uniwersytecie Wrocławskim.

W pracy wychowawczo-dydaktycznej najczęściej wykorzystuje formy zespołowe uczące dzieci współpracy, kultury i szacunku dla innych. Stosuje metody rozwijające wyobraźnię i kreatywność dziecka. Jest osobą otwartą na nowe doświadczenia oraz wytrwałą w zdobywaniu wiedzy. Cechuje Ją empatia, lojalność i punktualność. Potrafi pracować w zespole.

Agata WIECZOREK – nauczyciel kontraktowy, magister pedagogiki resocjalizacyjnej z dodatkową specjalnością – terapia pedagogiczna. Ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą oraz studia podyplomowe z zakresu zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

Otwarta, uśmiechnięta, kreatywna. Praca z dziećmi daje Jej wiele radości i satysfakcji.

 

GRUPA Ia

Zuzanna TRZCIŃSKA - nauczycielka mianowana, z wieloletnim stażem pracy, magister pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunku nauczyciel dziecka młodszego, absolwentka studiów podyplomowych, na kierunku Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami.

Interesując się, w sposób szczególny muzyką, ukończyła roczne Studium Przedmiotowo-Metodyczne, na kierunku wychowanie muzyczne w Zielonej Górze, 3-stopniowy kurs muzyczno-plastyczny oraz wiele różnorodnych kursów, pogłębiających wiedzę i umiejętności pedagogiczne.

Posiada umiejętność gry na pianinie, którą wykorzystuje w pracy z dziećmi. Jest autorką programu: MUZYCZNA KRAINA, wprowadzającego dzieci w świat muzyki. Jej ulubioną formą ekspresji jest teatr muzyczny, dający dzieciom wiele radości i satysfakcji. Z tego powodu chętnie uczestniczy w różnego rodzaju przeglądach teatralnych i muzycznych organizowanych na terenie miasta. Wspólnie z wychowankami odnosi na tym polu liczne sukcesy – coroczne nagrody i wyróżnienia.

Jej działania umożliwiają dzieciom czynny kontakt z przyrodą, muzyką i teatrem. Dąży do tego, by dzieci były radosne, otwarte i odważne, ale również delikatne, wrażliwe i ciekawe świata – aby umiały odkrywać własne zainteresowania i realizować je.

Ewa MACIOSZEK – stażystka, magister pedagogiki Uniwersytetu Opolskiego, na kierunku pedagogika, o specjalizacji kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała na praktykach w przedszkolach, szkołach podstawowych i pracując w jednym z wrocławskich żłobków.

W wolnych chwilach uczestniczy w warsztatach, szkoleniach i konferencjach pedagogicznych oraz bierze aktywny udział w wolontariatach. Lubi podróżować, wędrować po górach, czytać książki i słuchać muzyki.

Jest osobą pogodną i życzliwą. W pracy z dziećmi odpowiedzialna, sumienna i cierpliwa. Zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wychowanków w przedszkolu.

 

GRUPA II

Dorota ŚWIDERSKA – stażystka, absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, na kierunku: Pedagogika specjalna i Terapia zajęciowa oraz magister Pedagogiki specjalnej z Edukacją i Rehabilitacją Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Edukacji Wczesnoszkolnej i Wychowania Przedszkolnego.

Pracowała w przedszkolach integracyjnych i terapeutycznym, od września 2017r. ma możliwość wykorzystać swoje kwalifikacje w pracy z dzieckiem autystycznym.

Praca daje Jej wiele radości i satysfakcji – jako wolontariuszka współpracuje z fundacją DKMS, gdzie prowadzi indywidualne terapie pedagogiczne dla dzieci z niepełnosprawnością.

W pracy kieruje się dobrem dziecka – stara się, aby każdego dnia czuły się szczęśliwe i bezpieczne.

DANUTA WIATKOWSKA – w roku szkolnym 2017/2018 pełni funkcję wicedyrektora, w placówce zatrudniona od 1 września 1992r. Nauczycielka dyplomowana, absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunku nauczyciel dziecka młodszego i studiów podyplomowych na kierunku Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami.

Ukończyła liczne formy doskonalenia, podnosząc swoje kwalifikacje, wzbogacając wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy z dziećmi. Autorka programu profilaktyczno-wyrównawczego: POTRAFIĘ TO ZROBIĆ, opracowanego na podstawie wieloletniej pracy z dziećmi i ułatwiającego dzieciom podjęcie nauki w szkole, poprzez zapobieganie i likwidowanie dysharmonii rozwojowych.

W swojej pracy kładzie nacisk na wychowanie dzieci śmiałych i twórczych, dobrze radzących sobie w życiu i mających dobry kontakt z otoczeniem. Zwraca uwagę na uwrażliwienie dzieci na potrzeby środowiska naturalnego, z którymi uczestniczy w różnych akcjach proekologicznych.

 

GRUPA III

Maria PORTALSKA - nauczycielka mianowana, magister Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji we Wrocławiu, na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie wychowania fizycznego dla nauczycieli Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Ukończone liczne kursy i szkolenia. Przez wiele lat pracowała, jako nauczyciel nauczania początkowego w szkole podstawowej – chętnie przenosi na grunt przedszkolny swoje doświadczenia.

Lubi czynny wypoczynek. Chciałaby „wyposażyć” swoich wychowanków w zamiłowanie do sportu i zdrowego trybu życia. Jest uśmiechnięta i pogodna, cieszy się sympatią dzieci.

Teresa SOBERKA - nauczycielka mianowana, absolwentka studiów wyższych Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunku pedagogika, w zakresie nauczyciel dziecka młodszego.

Ukończyła wiele kursów i innych form doskonalenia nauczycieli. W pracy z dziećmi chętnie wykorzystuje różnorodne formy plastyczne – uważa, że są doskonale wpływają na rozwój sprawności manualnej i wyobraźni wychowanków.

Jest uśmiechnięta i pogodna, cieszy się sympatią dzieci.

 

GRUPA IV

Katarzyna KARDASZ – nauczycielka mianowana, absolwentka studiów magisterskich Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w Wrocławiu, na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Ukończony kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej wykorzystuje w codziennej pracy z dziećmi.

Ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego, z których najistotniejsze to: Dziecięca matematyka – E.Gruszczyk-Kolczyńskiej, Trening skutecznego nauczyciela, Aktywność ruchowa dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie metody Batii Strauss oraz Metody integracyjne w pracy z grupą.

W pracy, szczególną uwagę zwraca na potrzeby dziecka. Jest kreatywna, wykorzystując potencjał dzieci zdobyła wiele wyróżnień i nagród w konkursach organizowanych na terenie Miasta.

Marzena ZABOROWSKA – nauczycielka kontraktowa, magister pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie: nauczyciel dziecka młodszego. Ukończyła studia licencjackie w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu, na kierunku filologia angielska – obecnie kontynuuje studia magisterskie. Uczy języka angielskiego w placówce.

Jest osobą pogodną i życzliwą. W pracy z dziećmi odpowiedzialna, sumienna i cierpliwa. Zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wychowanków w przedszkolu.

 

GRUPA V

Danuta BACZUL – nauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego zdobyte na Uniwersytecie Opolskim. Wieloletnie doświadczenie w zawodzie, początkowo zdobyte jako nauczyciel, w pracy z dziećmi, później – przez 10 lat jako dyrektor przedszkola.

Pracowała jako instruktor warsztatów teatralnych we Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka. Jest autorką dwóch programów własnych: „Razem i osobno – umiejętności kluczowe w wychowaniu przedszkolnym” i „Bądź zdrów” o tematyce prozdrowotnej oraz dwuczęściowego Poradnika Metodycznego dla nauczycieli sześciolatków, wydanego przez PWN.

Prowadząc zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania artystyczne wychowanków, wykorzystywała dramowe i teatralne metody pracy. Szczególną uwagę zwraca na partnerskie traktowanie i indywidualny rozwój każdego dziecka, a także na bezpieczeństwo, budowanie poczucia sprawstwa i własnej wartości.

Aleksandra POTOCKA-WOŁOSZYN – nauczycielka kontraktowa, absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, na kierunku: Pedagogika przedszkolna z Terapią pedagogiczną. Ukończyła studia podyplomowe z Logopedii ogólnej.

Liczne kursy i warsztaty doskonalące pracę nauczyciela, m.in. Logorytmika – metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka i dwuletni kurs Pedagogiki Marii Montessori, pozwalają na alternatywne metody poszukiwania wiedzy i doświadczenia, z mnóstwem pomysłów na „niebanalną edukację”.

Jest cierpliwa i wytrwała. Sprawnie buduje poczucie własnej wartości u dzieci i umiejętność aktywnego słuchania. Mówi: „Rób, co kochasz, a nie będziesz musiał pracować”.

 

GRUPA VI

Teresa GAŁASZEWSKA - nauczycielka dyplomowana, z wieloletnim stażem pracy. Posiada tytuł magistra Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, na kierunku nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne. Dodatkowo ukończyła Studium kwalifikacyjne z zakresu pedagogiki specjalnej i leczniczej.

Ukończyła liczne kursy i szkolenia wzbogacając własny warsztat pracy, m.in. kurs Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona I i II stopnia. Jest autorką programu adaptacyjnego dla dzieci 3-letnich: MAŁY PRZEDSZKOLAK.

W pracy z dziećmi szczególnie lubi zajęcia plastyczne. Rozwijając wrażliwość i poczucie estetyki, umożliwia wychowankom osiąganie pierwszych sukcesów w licznych konkursach organizowanych na terenie miasta.

KRYSTYNA KSOK - nauczycielka dyplomowana. Ukończyła Studium Wychowania Przedszkolnego we Wrocławiu, Wyższą Szkołę Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz kurs gimnastyki korekcyjnej na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Posiada tytuł magistra pedagogiki specjalnej, w zakresie surdopedagogiki.

W pracy z dziećmi stawia na wykorzystanie ich naturalnej aktywności i indywidualności. Uważa za swój obowiązek wyposażyć dziecko nie tylko w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole, ale przede wszystkim nauczyć je życia w społeczeństwie, zgodnie z zasadami moralnymi i etycznymi.

W swojej pracy dokładna i konsekwentna. Dużą uwagę zwraca na przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia. Wykorzystuje naturalny potencjał dzieci do aktywnego uprawiania sportu. Dużo energii poświęca promowaniu biegów wśród dzieci. Dzięki Jej zaangażowaniu, od kliku lat wychowankowie przedszkola zwyciężają w swojej kategorii, w Biegu Solidarności.

 

GRUPA VII

Dorota GRZYBOWSKA - nauczycielka mianowana, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, na kierunku pedagogika, w zakresie nauczyciel dziecka młodszego.

Ukończone liczne kursy i szkolenia, szczególnie z zakresu plastyki i muzyki. Zdobytą wiedzę i umiejętności chętnie wykorzystuje w pracy z dziećmi.

Propaguje wychowanie zdrowotne i sprawność fizyczną wychowanków. W pracy pracowita i systematyczna. Dużą uwagę zwraca na zdobywanie umiejętności i samodzielność wychowanków.

Katarzyna ŁAZIŃSKA - nauczycielka mianowana, magister Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji we Wrocławiu, w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Wybór zawodu spowodowany był chęcią połączenia pasji z pracą. Uważa, że szczerość, i autentyczność wychowanków jest wyjątkowa, podobnie, jak kreatywność, sposób myślenia i działania.

Jest otwarta, cierpliwa i konsekwentna. Chętnie poszerza swoje umiejętności i wiedzę w różnych formach doskonalenia zawodowego.

 

GRUPA VIII

Monika CYBULSKA - nauczycielka mianowana, ukończone studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu, na kierunku wychowanie przedszkolne i nauczanie wczesnoszkolne.

Ukończone formy doskonalenia stosuje w codziennej pracy z dziećmi. Zwraca szczególną uwagę na przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole, a także uczy ich umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie, zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami moralno-etycznymi.

Zamiłowania do sportu, spacerów i wycieczek wykorzystuje w pracy z dziećmi.

Katarzyna JARZĄB - nauczycielka dyplomowana, magister Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze na kierunku pedagogika, absolwentka studiów podyplomowych Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Edukacji we Wrocławiu, na kierunkach: logopedia oraz zarządzanie oświatą.

Autorka programu własnego – KUŹNIA TALENTÓW, służącemu pobudzaniu aktywności twórczej i rozwijaniu uzdolnień wychowanków. Ukończone formy doskonalenia wykorzystuje w codziennej pracy z dziećmi.

Lubi muzykę, sport i literaturę.

 

GRUPA IX

Dominika KARPIŃSKA - nauczycielka mianowana, absolwentka Uniwersytetu w Lublinie, na kierunku pedagogika wczesnoszkolna, magister pedagogiki specjalnej, w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Ukończone kursy – Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Praca z dzieckiem z zaburzeniami spektrum autyzmu na poziomie przedszkola – są kontynuacją zdobytego wcześniej wykształcenia.

Jest osobą otwartą i ciepłą. Praca z dziećmi daje Jej dużo satysfakcji. Lubi muzykę i śpiew. W pracy w przedszkolu łączy zabawę z ruchem i piosenką – uważa, że muzyka wzbogaca i uwrażliwia świat dziecka.

Paulina BOCIEK – nauczyciel stażysta, absolwentka studiów licencjackich Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, na kierunku  Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne z opieką nad dzieckiem oraz magister pedagogiki, na kierunku: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Psychomotoryką.

Doskonali swój warsztat pracy w różnych formach doskonalenia zawodowego. Jest otwarta na współpracę z rodzicami. Interesuje się socjologią.

 

GRUPA X

Iwona BOCHNACKA - nauczycielka mianowana, magister Uniwersytetu Opolskiego, na kierunku pedagogika, w zakresie kształcenia wczesnoszkolnego z wychowaniem przedszkolnym.

Ukończone formy doskonalenia chętnie wykorzystuje w pracy z dziećmi. Lubi dzieci i pracę z nimi. Chętnie szuka nowych form pracy, inspirując się potrzebami i zainteresowaniami wychowanków.

Jest lubiana przez dzieci.

Anna SZARGUT - nauczycielka kontraktowa, absolwentka studiów magisterskich o specjalności kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym Uniwersytetu Opolskiego. Posiada międzynarodowy certyfikat „Pearson Test of English”, na poziomie B2 – dzięki temu ma kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu.

W pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej chętnie wykorzystuje formy zespołowe, uczące dzieci umiejętności współpracy i wzajemnego szacunku. Chętnie stosuje zabawy rozwijające inwencję twórczą i aktywność własną wychowanków.

Jest liderem programu zdrowotnego w placówce. Jest pogodna i uśmiechnięta. Cieszy się sympatią dzieci.

 

GRUPA XI

Barbara NIETRESTA - nauczycielka dyplomowana, z wieloletnim stażem pracy. Magister Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, o specjalności wychowanie przedszkolne i kształcenie zintegrowane.

Autorka programu własnego: W ŚWIECIE SYMBOLI I ZNAKÓW, z wykorzystaniem piłek EDUBALA.

Systematyczne wzbogaca warsztat pracy, doskonali umiejętności i wiedzę w licznych kursach i szkoleniach. Chętnie podejmuje współpracę z zaprzyjaźnionymi instytucjami. Często uczestniczy w różnorodnych konkursach i przeglądach dla dzieci organizowanych na terenie miasta, zdobywając, wspólnie z wychowankami nagrody i wyróżnienia.

Jest pracowita i systematyczna. Z pasją uczy dzieci szacunku do przyrody i otaczającego świata, przyjaźni do ptaków i zwierząt oraz zachowań proekologicznych.

Ewa PAWLAK - nauczycielka dyplomowana, z wieloletnim stażem pracy. Magister Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, o specjalności wychowanie przedszkolne i kształcenie zintegrowane.

Ukończyła wiele znaczących kursów dla nauczycieli, takich jak kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej, kurs Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona I i II stopnia, czy Pedagogika zabawy. Swoją wiedzę wykorzystuje w codziennej pracy, w tym także z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Autorka programów własnych: TERAPIA PEDAGOGICZNA oraz JA I ŚWIAT WOKÓŁ MNIE, dotyczącego poznawania przyrody i wychowania proekologicznego. Od wielu lat jest opiekunem Przedszkolnego Koła LOP. Jest inicjatorką różnych akcji proekologicznych na terenie przedszkola – Sprzątanie Świata, Dni Ziemi, Wigilia dla zwierzaka. Wykazuje duże zaangażowanie we współpracy we środowiskiem – Uniwersytet III wieku, Rada Osiedla i inne. Jest koordynatorem miejskich programów: Wrocławskie Dzieci Uczą Segregować Śmieci oraz Miasto Pokoleń.

 

 

Małgorzata BIBROWICZ - nauczycielka dyplomowana – logopeda, magister pedagogiki w zakresie wychowania przedszkolnego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Ukończone studia podyplomowe w dziedzinie logopedii i terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Opolskim.
Autorka programu profilaktyki logopedycznej z wykorzystaniem przybornika logopedycznego. Od roku 2002 jest członkiem zespołu logopedów realizujących Miejski Program Profilaktyki Logopedycznej.

Ukończone liczne kusy i szkolenia z dziedziny logopedii. W pracy zawodowej szczególny nacisk kładzie na świadomą, aktywna współpracę rodziców, nauczycieli i logopedy w procesie profilaktyki i terapii zaburzeń mowy u dzieci.

Barbara NOWAK - nauczycielka gimnastyki korekcyjnej, nauczyciel mianowany, w placówce od 2001 roku. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, magister wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Ukończone studia podyplomowe z zakresu biomechaniki korekcji wad postawy ciała, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej na Politechnice Wrocławskiej.

Preferuje zdrowy tryb życia – ruch przede wszystkim. Jest osobą cierpliwą i tolerancyjną. Praca z dziećmi sprawia Jej dużo satysfakcji i zadowolenia.

Alicja KOZŁOWSKA – nauczyciel stażysta – katechetka, magister teologii Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Jest pogodna i uśmiechnięta. Lubi muzykę. Chętnie gra na gitarze, urozmaicając dzieciom zajęcia dydaktyczne. Cieszy się sympatią wychowanków.