Plan Pracy Grupa IX

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ MIESIĄC: LUTY
I JESTEM SAMODZIELNY
- rozwijanie umiejętności samoobsługowych (zachowanie prawidłowej kolejności
wkładanie ubrań przed wyjściem na podwórko),
- wyrabianie nawyków higienicznych podczas spożywania posiłków,
- wyrabianie chęci do bycia samodzielnym,
- kształtowanie umiejętności naśladowania codziennych czynności,
- zapoznanie dzieci z systemem motywacyjnym przyjętym w grupie,
- angażowanie dzieci do działań na rzecz grupy,
- „Tłusty czwartek” – wykonanie pracy plastycznej farbami plakatowymi – rozwijanie
umiejętności prawidłowego chwytania pędzla,
- „Walentynki” – kształtowanie umiejętności nazywania swoich emocji oraz emocji innych
osób – odczytywanie uczuć z twarzy,
- wdrażanie do myślenia przyczynowo skutkowego – potrafi wiązać przyczynę ze stanem
psychicznym.
- doskonalenie czynności manualnych oraz wzbogacenie doświadczeń manualnych,
- „Kwiaty w wazonie” – wyrabianie poczucia estetyki oraz rozwijanie umiejętności tworzenia
kompozycji płaskiej,
- stwarzanie sytuacji pozwalających dzieciom na wyrażenie własnych opinii nt. obrazów i
piosenek.
II ZIMA NIE JEST ZŁA
- doskonalenie właściwego doboru ubioru do temperatury,
- poznanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych,
- rozwijanie poczucia tempa, głosu i umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych,
- rozwijanie sprawności ruchowej – tworzenia i wykonywanie improwizacji ruchowych,
- kształtowanie postaw i nawyków prozdrowotnych,
- przybliżenie dzieciom sylwet ptaków: pingwin, sikorka, gil oraz warunków ich życia
podczas zimy,
- udział w akcji „Dokarmiamy leśne zwierzęta zimą” – zachęcanie do pomocy zwierzętom.
III ,IV BAJKI, BAJECZKI
- wdrażanie do poszanowania książek oraz nabywanie umiejętności do zachowania
porządku w kąciku czytelniczym,
- „Dzień kota” – Kot prawdziwy i kot bajkowy – utrwalenie dzieciom wartości poszanowania
zwierząt,
- kształtowanie prawidłowych postaw moralnych na przykładach bohaterów literackich,
- rozwijanie umiejętności posługiwania się określeniami: dobry, zły,
- rozwijanie mowy i myślenia poprzez rozwiązywanie książkowych zgadywanek,
- kolorowanie i ozdabianie papierowych postaci do zabaw paluszkowych,
- zachęcanie do pracy w małych zespołach, stwarzanie sytuacji do kreatywnego tworzenia
historyjek paluszkowych,
- rozwijanie mowy oraz wzbogacenie słownictwa dzieci poprzez swobodne wypowiedzi,
- rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi do 5.
- wyrabianie umiejętności wyszukiwania w książkach ilustracji przedmiotów występujących
w najbliższym otoczeniu,
- „bajkowe dźwięki” – usprawnienie aparatu słuchowego i oddechowego,
- kształtowanie bezpiecznych nawyków podczas poruszania się po chodniku.

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

STYCZEŃ

 

1.PRZYBYŁA ZIMA

- obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie zimą
- rozwijanie mowy oraz wzbogacanie czynnego słownictwa dzieci poprzez swobodne wypowiedzi
- rozwijanie postawy badawczej oraz umiejętności obserwowania zjawisk związanych z zimą
- zapoznanie ze sposobami ochrony przed zimnem i dostosowania właściwego ubioru do temperatury
- stosowanie zasady ,,w zdrowym ciele zdrowy duch”- zachęcanie do aktywności na powietrzu
- zapoznanie dzieci z figurami geometrycznymi ich nazwami i szczególnymi cechami
- uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw wynikających z nieodpowiedzialnych zabaw na śniegu i lodzie
- rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według przeznaczenia
- ,,Śniegowy krajobraz” – malowanie białą farbą na ciemnym tle
- rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce w określonym przez n- la kierunku

2.DZIŚ W PRZEDSZKOLU WIELKI BAL

- przybliżenie dzieciom zwyczajów związanych z karnawałem
- kształtowanie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej
- kształtowanie sprawności ruchowej poprzez zabawy na powietrzu
- wznoszenie konstrukcji i dowolnych budowli z klocków
- rozwijanie umiejętności posługiwania się określeniami: duże, małe, najmniejsze
- zachęcanie do radosnego uczestnictwa w balu karnawałowym
- ozdabianie masek karnawałowych – zapoznanie z nowa technikom plastyczną
- doświadczanie radości poprzez wcielanie się w role postaci z bajek

 

3.4. DZIEŃ BABCI I DZIADKA

- nabywanie umiejętności okazywania szacunku osobom starszym
- angażowanie dzieci w tworzenie dekoracji związanej z obchodami Dnia Babci i Dziadka w naszej Sali
- przygotowywanie programu artystycznego: nauka piosenek oraz krótkiej inscenizacji muzycznej
- kształtowanie umiejętności czerpania radości z przygotowywania niespodzianek dla innych
- rozwijanie mowy oraz kształtowanie prawidłowych postaw moralnych poprzez słuchanie utworów   literackich
- rozwijanie umiejętności przeliczania
- wyrabianie umiejętności mieszania barw podstawowych dla uzyskania kolorów pochodnych
- kształtowanie umiejętności logicznego myślenia podczas rozwiązywania zagadek
- wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku w sali
- stwarzanie sytuacji pozwalających na twórcze działanie dzieci
- wdrażanie do zgodnej współpracy w grupie

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
MIESIĄC: GRUDZIEŃ

  1. ,,Mikołaj tuż tuż…”

-  przybliżenie dzieciom postaci Świętego Mikołaja
- odczuwanie radosnego  nastroju związanego z oczekiwaniem na Mikołaja
- nabywanie swobody w samorzutnym wyrażaniu swoich przeżyć w związku ze spotkaniem z Mikołajem
- rozwijanie relacji opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji
- rozwijanie wrażliwości słuchowej przez tworzenie własnego akompaniamentu do piosenek zapamiętywanie  istotnych szczegółów
- słuchanie krótkich utworów literackich o treściach bliskich dzieciom
- rozwijanie sprawności manualnej

  1.   Nasi domowi przyjaciele
    - poznawanie wybranych zwierząt domowych: kot i pies itp.
    - uwrażliwienie na przestrzeganie zasady:,, Zwierzęta naszymi przyjaciółmi!”.
    -  zapoznanie z trybem życia i zwyczajami wybranych zwierząt

- odczytywanie treści obrazka i opowiadanie o tym, co dzieje się na obrazku.

- rozwijanie zasobu słownika poprzez poznawanie i kojarzenie z nazwą nowych przedmiotów, zjawisk.

- udział w prostych zabawach dydaktycznych.

      - rozwiązywanie zagadek ruchowych – odtwarzanie przez dzieci ruchem i gestem znanych czynności.

3.4. Idzie Zima, idą Święta!
 - zapoznanie z charakterystycznymi zmianami w przyrodzie związanymi ze zmianą pory roku: zima.

- składanie według wzoru prostych obrazków pociętych na 2-4 części.

- porównywanie ze sobą dwóch, trzech takich samych przedmiotów (obrazków)

- wzbudzanie zainteresowania zwyczajami panującymi w okresie nadchodzących świąt.
- świąteczne spotkanie z rodzicami – tworzenie dekoracji i i ozdób świątecznych
- przybliżenie zwyczajów oraz tradycji Bożonarodzeniowych.
- uczestniczenie w przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia np. współdziałanie w ubieraniu choinki, wykonywanie prostych ozdób choinkowych oraz drobnych upominków.
- Obserwowanie naszego przedszkola podczas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia: wykonywanie prac porządkowych, dekorowanie pomieszczeń przedszkola,

- wykonywanie prac plastycznych tematycznie związanych z obchodzonymi świętami.

- słuchanie i uczenie się okolicznościowych wierszy i piosenek, pastorałek, kolęd.

- tworzenie prac plastycznych na dowolne i zaproponowane tematy.

 

 

Plan Pracy wychowawczo – dydaktycznej – miesiąc: Listopad
1. Nasi Milusińscy
• Stwarzanie okazji do wyrażania własnych uczuć poprzez zabawy muzyczne,
• wzbudzanie zainteresowań życiem zwierząt,
• wyrabianie uczucia tolerancji i życzliwości w stosunku do ludzi i zwierząt,
• kształtowanie postaw w zakresie dbania i poszanowania zabawek,
• uwrażliwienie na pomoc bezdomnym zwierzętom oraz zaangażowanie w akcję zbiórki pokarmów
2. Kiedy niebo płacze
• Obserwowanie zmieniających się warunków pogodowych,
• wspieranie dobrego samopoczucia i postrzegania ciała,
• obserwowanie zjawisk fizycznych,
• doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania prac plastycznych.
3. Ubieramy się cieplej
• Zwrócenie uwagi na możliwość zarażenia się katarem podczas jesiennych chłodów,
• zwrócenie uwagi na ubieranie się odpowiednio do pogody i aktualnej pory roku i aktualnej pogody,
• doskonalenie umiejętności samodzielnego ubierania się,
• kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się przez prawidłowe budowanie zdań i posługiwanie się nimi w mowie,
• podkreślanie ruchu na powietrzu jako stymulatora prawidłowego rozwoju,
• kształtowanie umiejętności ruchowej interpretacji utworów literackich.

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
MIESIĄC: PAŹDZIERNIK

 

1.2.  PRZYSZŁA DO NAS PANI JESIEŃ

- zapoznanie dzieci z panującą porą roku – Jesień

- uwrażliwienie na różne elementy muzyki, doskonalenie sprawności i koordynacji ruchowej

- kształtowanie umiejętności dostrzegania naturalnego piękna roślin i jesiennego

krajobrazu

- doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi na zadany temat

- zachęcanie do obcowania z przyrodą

-  ćwiczenia koncentracji uwagi podczas słuchania wiersza,  zapamiętywanie  istotnych szczegółów

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania kolorów jesieni

- wskazywanie w otoczeniu przedmiotów w określonych kolorów

-doskonalenie sprawności manualnej oraz precyzji podczas wykonywania prac plastycznych

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania po liściach lub owocach kasztanowca

i jarzębinę

- kształtowanie umiejętność korzystania z różnych materiałów przy zbieraniu informacji dotyczących obecnej pory roku

 

3.4. KOGO SPOTKAM W PARKU I W LESIE?

- nazywanie zjawisk charakterystycznych dla danej pory roku

- zapoznanie z wybranymi zwierzątkami i roślinami leśnymi

- zapoznanie z zasadami właściwego zachowania się w lesie.

-  kształtowanie umiejętności wykonywania prac plastycznych wykorzystując materiał przyrodniczy

- doskonalenie umiejętności odczytywania prostych symboli i próby samodzielnego kodowania informacje.

- kształtowanie umiejętności uważnego  słuchania i wypowiadania się na temat utworów literackich.

-  zapoznanie z  trybem życia i zwyczajami wybranych zwierząt.

- kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi.

- zachęcanie do  odgrywania określonej roli w zabawach parateatralnych.

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ – MIESIĄC: WRZESIEŃ
1.2. PRZEDSZKOLE DRUGI DOM
- tworzenie atmosfery sprzyjającej adaptacji dzieci w przedszkolu poprzez zabawę – przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w grupie, w przedszkolu oraz w ogrodzie przedszkolnym – zapoznanie dzieci z pomieszczeniami w przedszkolu (sala, toaleta, szatnia itp.) -utrwalenie imion dzieci w grupie – opracowanie kodeksu grupowego – rozwijanie sprawności manualnej – zachęcanie do dbania o porządek wokół siebie – prawidłowe rozpoznawanie oraz nazywanie części ciała – zwrócenie uwagi na to że każdy z nas jest inny, akceptowanie tej inności – zachęcanie do określania i wyrażania swoich emocji

3. ULICZNE SYGNAŁY – obserwacja ruchu drogowego oraz zachowania przechodniów na skrzyżowaniu obok przedszkola – zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi – przypomnienie zasad obowiązujących podczas wyjść i wycieczek poza teren przedszkola – zwrócenie uwagi na kulturalne zachowanie podczas przejazdów środkami MPK – rozwijanie zainteresowań zabawami badawczymi – zachęcanie do zgodnego współdziałania – umuzykalnianie dzieci – wdrażanie do orientowania się we wskazanym kierunku – zachęcanie do spacerów i zabaw na powietrzu – rozwijanie umiejętności wokalnych i aktorskich
4. JESIEŃ W LESIE, PARKU
- wzbogacanie wiadomości na temat nadchodzącej pory roku – nauka zabaw terenowych w ogrodzie przedszkolnym – budzenie zainteresowania wyglądem i zwyczajami ssaków i ptaków żyjących w parkach – rozwijanie sprawności fizycznej – zachęcanie do gier i zawab na powietrzu – obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie – doskonalenie sprawności manualnej – usprawnianie narządów mowy – Ilustrowania muzyki ruchem – zapoznanie z wybranymi drzewami – przybliżenie środowiska przyrodniczego jakim jest las, park – zapoznanie z zachowaniem wiewiórki jesienią