Plan Pracy Grupa IX

 

MIESIĄC: PAŹDZIERNIK

                 

 

I. SMAKI I ZAPACHY ZIEMI

 

- doskonalenie sprawności ruchowej,

- rozpoznawanie owoców krajowych i egzotycznych,

- wyróżnianie części jadalnych owoców i warzyw,

- rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami,

- rozumienie pojęć: sad, ogród, spiżarnia,

- klasyfikowanie elementów ze względu na przeznaczenie,

- rozumienie znaczenia spożywania warzyw i owoców dla zdrowia,

- uwrażliwienie na różne elementy muzyki.

 

  1. MOJA BEZPIECZNA ZIEMIA

 

- odczytywanie znaczenia prostych znaków graficznych,

- poznanie najważniejszych zasad ruchu drogowego oraz nauka przestrzegania ich,

- doskonalenie niewerbalnych środków wyrazu,

- poznanie zasad  zachowania i postępowania w czasie spacerów i wycieczek, korzystania ze środków transportu miejskiego i jazdy samochodem osobowym,

- nauka rozpoznawania kierunków od osi ciała (lewa, prawa),

- poruszanie się zgodnie z poleceniami: do przodu, do tyłu, cofnij się, w bok,

- umiejętność podania podstawowych informacji o sobie oraz świadomość, komu można je ujawnić,

- wyjaśnianie, co zrobić jeśli dziecko się zgubi i jak wezwać pomoc (nr 112),

- poznawanie środków transportu lądowego ludzi i towarów,

- dostrzeganie związków między działaniem a efektem działania w omawianych sytuacjach,

- poznanie nazw figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt,

 

  1.  JESIENNE DYWANY

 

- poszerzanie wiedzy przyrodniczej, zainteresowanie książkami,

- wyróżnianie i nazywanie części drzewa (korzenie, pień, korona, gałęzie, liście, owoce),

- określanie różnic między drzewem a krzewem,

- rozpoznawanie wybranych gatunków drzew po liściach i owocach,

- rozpoznawanie wybranych gatunków grzybów, również tych trujących,

- grupowanie obiektów w szeregi, dostrzeganie regularności rytmicznych,

- poszerzanie wiedzy na temat właściwego zachowania podczas przebywania w lesie i na spacerach,

 

 

 

 

 

  1. DOM – NASZ MAŁY ŚWIAT

 

- poznanie różnych rodzajów domów (dostrzegając podobieństwa i różnice),

- poznanie wyrazów bliskoznacznych: dom, blok.

- stosowanie określeń stopniujących,

- rozwijanie możliwości wokalnych i oddechowych oraz pamięci i uwagi,

- zachęcanie do pamięci o najbliższych i ich ważnych chwilach,

- rozumienie potrzeby wypełniania obowiązków domowych i pomagania,

- podejmowanie prostych działań proekologicznych w gospodarstwie domowym i rozumienie potrzeb ich stosowania,

- uświadomienie, że nie należy niszczyć i zanieczyszczać środowiska naturalnego.

 

 

MIESIĄC: WRZESIEŃ

                 

 

 I. POWIEDZ, JAK MASZ NA IMIĘ

 

- tworzenie atmosfery sprzyjającej adaptacji,

- przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w grupie, w przedszkolu i w ogrodzie przedszkolnym,

- współuczestniczenie w tworzeniu kodeksu grupowego,

- rozwijanie samodzielności w zakresie samoobsługi,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- posługiwanie się liczebnikami głównymi,

- stosowanie określeń dot. Położenia przedmiotów w przestrzeni: na, pod, wysoko, nisko, za, obok.

 

 

  1. JEDEN, DWA, TRZY- JA, TY, MY

 

- kształtowanie umiejętności autoprezentacji, rozwijanie umiejętności aktorskich,

- uświadamianie odmienności innych osób,

- dokonywanie oceny postępowania w różnych sytuacjach społecznych,

- prawidłowe odczytywanie i nazywanie emocji własnych i rówieśników,

- odbieranie i wyrażanie treści za pomocą niewerbalnych środków wyrazu (mimika, gest, ekspresja ciała),

- nazywanie części ciała własnego i innych osób,

- rysowanie postaci człowieka uwzględniając elementy schematu ciała,

- rozwijanie sprawności manualnych.

 

 

  1.  ZIEMIA BLISKA I DALEKA

 

- poznawanie żywiołów: ziemia, powietrze, ogień, woda,

- wyjaśnianie podwójnego znaczenie pojęcia „ziemia”,

- omówienie kuli ziemskiej, dostrzeganie podstawowych elementów na globusie,

- nazywanie środków transportu lądowego,

- posługiwanie się liczebnikami głównymi,

- uczestniczenie w organizacji kącika badawczego.

 

IV.  POSZUKIWACZE SKARBÓW

 

- dostrzeganie charakterystycznych elementów krajobrazu Polski,

- kształtowanie świadomości narodowej: rozpoznawanie symboli narodowych, poznanie hymnu narodowego,

- badanie właściwości przedmiotów i materiałów przyrodniczych podczas eksperymentów,

- poznawanie prehistorycznych gadów,

- doskonalenie poczucia rytmu.