Plan Pracy Grupy III

TEMATYKA: LUTY

 1. Zimowe potrzeby ptaków.
 2. Sporty zimowe.
 3.  Tak mija nam czas.
 4. Czy jesteśmy sami w kosmosie?

Treści programowe:

Poznajemy przyrodę

Zima

−   dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach

−   nazywanie ptaków odwiedzających karmnik

−   zwracanie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami,np.ptakami

−   rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu.

Nasze bezpieczeństwo

Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów

− poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu

 • bawienia się w miejscach niedozwolonych,np.przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.

Dbamy o nasze zdrowie

Dbałość o higienę

−   ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)

−   przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w   spacerach,zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

Nasza edukacja matematyczna

Organizacja przestrzeni i czasu

−   dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia,miesięcy

−   nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia

−   zwracanie uwagi na kalendarze, ich rolę w określaniu dni  tygodnia,miesięcy

−   poznawanie wybranych mierników czasu – od starożytności do dnia dzisiejszego

−   nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie,wieczór, noc

−   odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj,wczoraj, jutro,pojutrze.

Nasza Ziemia

Poznawanie świata

−   poznawanie modelu kuli ziemskiej–globusa:

−   wskazywanie kontynentów,oceanów, mórz

- poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus;     słuchanie ciekawostek na ich

−   temat  gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych z   kosmosem

−   poznawanie zawodów związanych  z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma

−   poznawanie ciekawostek, legend na temat satelity Ziemi–Księżyca.

 

 

TEMATYKA:   STYCZEŃ

 1. Interesujemy się książką.
 2. Zimowe potrzeby ptaków.
 3.  Rodzice rodziców.

 

Treści programowe:

Uczymy się czytać

Elementarna nauka czytania

− rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

− czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej

Nasza edukacja matematyczna

Rozwijanie umiejętności szeregowania  i klasyfikowania

− porównywanie liczebności zbiorów poprzez ustawianie elementów w pary lub ich liczenie.

− klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych

 Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia

− rozróżnianie zbiorów równolicznych i nie równolicznych

− zachęcanie dzieci do poszerzania zainteresowań matematycznych.

Interesujemy się książką

Organizowanie w sali ką­cika książek

– systematyczne wzbo­gacanie kącika o nowe pozycje z zakresu lite­ratury dziecięcej

– zwracanie uwagi na bu­dowę książki: okładkę z tytułem i nazwiskiem autora, ilustracje

– przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracania stron, oglą­dania tekstu.

Wzbudzanie zainteresowa­nia literaturą

– słuchanie wierszy, opo­wiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów

– tworzenie własnych książek dotyczących znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci, składających się  z obrazków lub tekstu przez nie ułożonego, a zapisanego przez na­uczyciela

Poznajemy  przyrodę

Zima

– dokarmianie i dopa­janie zwierząt w trud­nych, zimowych wa­runkach

– nazywanie ptaków odwiedzających karmnik

– zwrócenie uwagi na ostrożność w kontak­tach z chorymi zwierzętami, np. ptakami

– rozpoznawanie wy­branych zwierząt po śladach na śniegu.

Nasze rodziny

Organizowanie świąt o charakterze rodzinnym

– przygotowanie pro­gramu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upomin­ków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi.

Nasza edukacja matematyczna

Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia

− rozpoznawanie cyfr.

 

Tematyka:  GRUDZIEŃ

 

 1. Co robić w taki smutny czas?
 2. Nadchodzi  zima.

      3.4. Święta tuż-tuż.

      5.  Nowy Rok.

 

Treści programowe

 

Poznajemy przyrodę

Jesień

-        obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia.

 

Dbamy o nasze zdrowie

Dbałość o higienę

−   ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)

−   przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach,zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

 

Poznajemy przyrodę

Zima

−   obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwrócenie uwagi

na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie

-        poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np.: opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne

− poznawanie wybranych właściwości fizycznych  śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.

 

Nasze rodziny

Wzmacnianie więzów w rodzinie

−   kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych, np.związanych ze świętami Bożego Narodzenia, Nowego Roku,  Wielkanocy

−   wzajemne okazywanie sobie uczuć,mówienie o nich–tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku,akceptacji i miłości.

 

 

 

Tematy miesiąca – listopad

 

 • Domy i domki
 • Urządzenia elektryczne
 • Deszcz pada i pada
 • Zdrowie naszym skarbem

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

 

 • Poznawanie na podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania dawniej i współcześnie
 • Nazywanie zawodów związanych z budownictwem
 • Pokazywanie na wybranych przykładach jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy
 • Bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych
 • Poznawanie w sposób bezpośredni lub pośredni, różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi
 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią oraz występujących zjawisk atmosferycznych
 • Wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt
 • Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych
 • Dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów, mycie rąk, przebywanie na świeżym powietrzu
 • Spożywanie zdrowej żywności, mięsa, nabiału

 

Poznanie liter małych i wielkich, drukowanych i pisanych: i, d, t, k

 

Rozpoznawanie liter drukowanych, małych i wielkich. Tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie

Rozpoznawanie cyfr i nazywanie figur geometrycznych

 

 

TEMATYKA:  PAŹDZIERNIK

 1.  Jesień w sadzie.
 2. Jesień na działce.
 3.  Nasze rodziny.
 4.  Nasi domowi ulubieńcy.

 

Treści programowe

 Poznajemy przyrodę                                                    

Jesień

−   rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa: sad

-        nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty); samodzielne wykonywanie wybranych

− poznawanie wybranych owoców egzotycznych.

Poznajemy przyrodę

Jesień

−   nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki);samodzielne wykonywanie wybranych

−   rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw;rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu.

Nasze rodziny

Podawanie informacji na temat swojej rodziny

-      podawanie informacji,czym się zajmują, jakie zawody wykonują rodzice

-      określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny

-        podawanie powiązań między członkami rodziny, np. babcia to mama mamy lub mama taty

-      wyjaśnienie wieloznaczności słowa dom

-      dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. sposobów wspólnego spędzania czasu, pojawienia się nowego potomka.

Wzmacnianie więzi w rodzinie

-      wzajemne okazywanie sobie uczuć,mówienie o nich–tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku,akceptacji i miłości.

Poznajemy przyrodę

Przyroda  w sali, w domu

−   poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienie ich, wizyty u weterynarza,zapewnienie odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na spacer

−   nazywanie dorosłych i młodych zwierząt.

 

 

TEMATYKA:   WRZESIEŃ

 1. Przedszkole – drugi dom.
 2. Przedszkole – drugi dom.
 3. Uliczne sygnały.
 4. Jesień w lesie.

 

Treści programowe

Nasza grupa

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie

−   przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji

-        współdziałanie podczas zabaw, gier,tańców integracyjnych.

To ja

Poznawanie swojego ciała poprzez zabawy

−   rysowanie siebie

−   dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej.

Jesteśmy Polakami

Rozwijanie poczucia przynależności narodowej

−   oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju.

Nasz kontakt z techniką

Środki transportu

−   poznawanie różnych środków transportu: lądowego,wodnego,powietrznego

−   poznawanie znaczenia pasów,sygnalizacji świetlnej,znaków drogowych zaznajamianie zzasadami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek

− poznawanie wybranych pojazdów, w tym specjalistycznych, np.: straży pożarnej, karetki pogotowia,policji.

Poznajemy przyrodę

Jesień

−   oglądanie drzew znajdujących się

w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnianie zjawiska usychania liści

−   rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach

−   zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody; wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny, niestandardowy sposób

−   poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, pieprznik jadalny,maślak) i niejadalnych (np. muchomor sromotnikowy)

−   pokazywanie na wybranych przykładach (np.jeża,wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.