Plan Pracy Grupy IV

PAŹDZIERNIK

 

1. SMAKI I ZAPACHY ZIEMI.

2. MOJA BEZPIECZNA ZIEMIA

3. JESIENNE DYWANY.

4. DOM, NASZ MAŁY ŚWIAT.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO -DYDAKTYCZNE:

 

 1. Rozpoznaje owoce krajowe i egzotyczne. Poznaje pojęcie sad.
 2. Wyróżnia części jadalne warzyw. Poznaje pojęcie ogród.
 3. Poznaje podstawowe sposoby przechowywania i przetwarzania warzyw i owoców.
 4. Zakłada hodowlę roślin.
 5. Rozumie znaczenie spożywania warzyw i owoców dla zdrowia.
 6. Klasyfikuje elementy ze względu na przeznaczenie.
 7. Tworzy zbiory o podanej liczebności.
 8. Poznaje najważniejsze zasady ruchu drogowego.
 9. Odczytuje znaczenie prostych znaków graficznych.
 10. Poznaje zasady zachowania podczas wycieczek i podróżowania środkami transportu.
 11. Uczy się rozpoznawać i określać kierunki od osi ciała.
 12. Wie, komu można ujawniać poufne informacje o sobie.
 13. Poznaje nazwy figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).
 14. Klasyfikuje obiekty ze względu na jedną cechę.
 15. Wyróżnia i nazywa części drzewa, rozpoznaje wybrane gatunki drzew.
 16. Poznaje wybrane gatunki grzybów jadalnych i trujących.
 17. Grupuje obiekty w szeregi i dostrzega regularności rytmiczne.
 18. Uczy się dbać o środowisko przyrodnicze.
 19. Poznaje przykłady architektury miejskiej i wiejskie, zabytkowej i współczesnej.
 20. Określa charakter i nastrój muzyki.
 21. Dostrzega regularność dnia i nocy.
 22. Uczy się prawidłowego segregowania odpadów i zna cel tych działań.
 23. Poznaje warunki niezbędne do życia roślin i zasady pielęgnacji upraw.
 24. Bada właściwości ziemi, piasku i żwiru.

 

WRZESIEŃ

 

1. POWIEDZ, JAK MASZ NA IMIĘ.

2.JEDEN, DWA, TRZY –JA, TY, MY.

3.ZIEMIA BLISKA I DALEKA.

4.POSZUKIWACZE SKARBÓW.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO -DYDAKTYCZNE:

 

 1. Poznanie nowego otoczenia oraz dzieci, rozpoznawanie swojego znaczka.
 2. Przeliczanie liczebnikami głównymi stosownie do możliwości (przynajmniej w zakresie

1-4), rozumienie znaczenia ostatniego liczebnika w szeregu.

 1. Współuczestniczenie w opracowaniu Kodeksu Zachowania – odczytywanie umownych symboli graficznych.
 2. Reagowanie na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych(niebezpieczne zabawy, agresywne zachowania, uszkodzone zabawki).
 3. Używanie określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni: na, pod, wysoko, nisko, za, obok.
 4. Nabieranie samodzielności w zakresie samoobsługi (korzystanie z toalety, czynności higieniczne, samodzielność podczas ubierania się, spożywania posiłków).
 5. Kształcenie umiejętności autoprezentacji (mówienie o swoich zainteresowaniach, umiejętnościach), nauka otwartego komunikowania o sobie (myśli, uczucia, spostrzeżenia).
 6. Kształcenie tolerancji wobec odmienności gustów, opinii.
 7. Dokonywanie oceny postępowania w różnych sytuacjach społecznych.
 8. Odczytywanie i nazywanie emocji własnych oraz rówieśników.
 9. Nazywanie części ciała. Rysowanie postaci człowieka, uwzględniając podstawowe elementy schematu ciała.
 10. Odbieranie i wyrażanie treści z wykorzystaniem niewerbalnych środków wyrazu (mimika, gest, ekspresja ciała).
 11. Zapoznanie z czterema żywiołami świata.
 12. Poznanie dwóch znaczeń słowa ziemia.
 13. Dostrzeganie podstawowych elementów na globusie.
 14. Stosowanie nazw środków transportu lądowego.
 15. Kształtowanie świadomości narodowej oraz poznanie symboli narodowych.
 16. Zwrócenie uwagi na charakterystyczne elementy krajobrazu Polski.
 17. Zapoznanie z prehistorycznymi gadami.
 18. Badanie właściwości przedmiotów i materiałów przyrodniczych podczas eksperymentów.
 19. Nauka piosenek, rozwijanie poczucia rytmu.
 20. Wdrażanie do przestrzegania wspólnie ustalonych umów i zasad.
 21. Utrzymanie właściwej postawy w czasie siedzenia przy stole podczas posiłków.