Plan Pracy Grupy VI

 Tematyka na miesiąc wrzesień:

 

  1. Idzie jesień przez sad i ogród
  2. Idzie jesień do zwierząt
  3. Co z czego otrzymujemy
  4. Deszczowa jesień

 

 

Treści programowe:

 

- dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie i ogrodzie

-  rozpoznawanie i nazywanie owoców i warzyw oraz wykonanych z nich przetworów

- rozwijanie właściwych nawyków żywieniowych

- wzbogacanie wiadomości na temat życia i zwyczajów zwierząt jesienią

- rozwijanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji i doświadczeń

- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego

- zapoznanie z pojęciami ,,samogłoska i spółgłoska”, rozwijanie wrażliwości fonemowej, budowanie schematów i modeli wyrazowych

- zapoznanie z zapisem litery drukowanej i pisanej, małej i wielkiej ,,o, a, m, e” – układanie i odczytywanie układów sylabowych, wyrazów

- zapoznanie z zapisem graficznym cyfry ,,1,2,3,4  – rozumienie pojęcia stałości liczby

- rozwijanie umiejętności działania na zbiorach według cech jakościowych, utrwalenie nazw liczebników porządkowych

- rozwijanie umiejętności odtwarzania prostych przebiegów rytmicznych

- poznawanie pracy osób wykonujących wybrane zawody, dostrzeganie korzyści z ich pracy dla społeczeństwa

- poznawanie zjawisk związanych ze stanem skupienia wody

- rozumienie informacji podawanych w postaci umownych znaków , w prognozie pogody

- dostosowanie ubioru do warunków pogodowych

 

 

Tematyka na miesiąc wrzesień:

 

  1. Znowu razem w przedszkolu.
  2. Wakacyjne wspomnienia.
  3. Jestem bezpieczny na drodze – zasady ruchu drogowego.
  4. Nadeszła jesień.

 

Treści programowe:

ü  przypomnienie rozkładu  pomieszczeń w przedszkolu;

ü  opracowanie kodeksu grupowego zawierającego zbiór zasad obowiązujących w grupie i w przedszkolu – uwrażliwienie dzieci na konieczność ich przestrzegania; współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie – uświadomienie dziecku, że jest częścią grupy;

ü  rozwijanie spostrzegania wzrokowego poprzez poznawanie zapisu swojego imienia
i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy – rozpoznawanie ich, układanie według wzoru;

ü  rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się o swoich wakacjach – poznanie
i określanie regionów geograficznych naszego kraju;

ü  wyjaśnienie wielo­znaczności słowa ,,dom” − dzielenie się wiadomo­ściami na temat życia w rodzinie – np. sposo­bów wspólnego spędza­nia czasu;

ü  rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się o swoich rodzinnych wakacjach; poznanie i określanie regionów geograficznych naszego kraju;

ü  oglądanie drzew znaj­dujących się w bliskim otoczeniu – nazywanie ich, wyjaśnianie zjawi­ska usychania liści, rozpoznawanie drzew po ich liściach i owo­cach − zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyro­dy;

ü  dostrzeganie rytmicz­ności dnia oraz następ­stwa czasowego − rozwijanie poczucia rytmu

ü  zaznajomienie z zasadami ruchu drogowego z wykorzystaniem różnych zabaw, wycieczki i literatury;

ü  podawanie numerów telefonów do danych ośrodków ratownictwa;