Plan Pracy Grupy VII

TEMATYKA: PAŹDZIERNIK

 1. Idzie jesień… przez ogród i sad.
 2.  Idzie jesień… do zwierząt.
 3. Co z czego otrzymujemy.
 4. Idzie jesień… z deszczem.

 

Treści programowe:

Przyroda

Przyroda jesienią

 • poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, sadu, drzew owocowych – rozpoznawanie ich po owocach
 • rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku
 • poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie)
 • wyjaśnianie znaczenia terminu owoce egzotyczne; podawanie ich przedstawicieli
 • rozpoznawanie i nazywanie najczęściej spożywanych warzyw, wskazywanie ich jadalnych części
 • zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy).
 • poznawanie sposobów przygotowywania się wybranych zwierząt do zimy
 • zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała
 • dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią
 • zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych
 • obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.).

Podstawy ekologii

 • szanowanie wody, niemarnowanie jej.

Działalność badawcza

 • obserwowanie zjawisk fizycznych w najbliższym otoczeniu
 • uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał.

Miejscowość, region

Praca dorosłych

 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym
 • nabywanie szacunku dla pracy ludzi wykonujących różne zawody.

Procesy poznawcze

Myślenie (logiczne)

 • wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania
 • porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin.
 • kończenie zdania, np. Co by było, gdyby…?*
 • dostrzeganie zmian – odwracalnych i nieodwracalnych (np. pory roku, zepsute zabawki).

Pamięć

*zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.

Spostrzeganie wzrokowe

 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
 • wyszukiwanie takich samych symboli graficznych – figur, liter, cyfr.
 • porównywanie par obrazków; wskazywanie różnic i podobieństw między nimi
 • uzupełnianie brakujących elementów na obrazkach, rysunkach
 • kończenie rysunków według wzoru.

Spostrzeganie słuchowe

 • odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie)
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa
 • określanie w zdaniu kolejności słów, ich liczby
 • wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby,
 • rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania różnych substancji
 • wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • liczenie głosek.

Percepcja za pomocą dotyku, smaku, węchu

 • rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka, wyjaśnianie jej.

Uwaga

 • skupienie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań
 • dłuższe skupienie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.

Myślenie (przyczynowo-skutkowe)

 • układanie historyjki obrazkowej (4 obrazki) według kolejności zdarzeń.

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.

*uczestniczenie w ćwiczeniach utrwalających prawidłową wymowę poszczególnych głosek.

Poprawność gramatyczna wypowiedzi

*poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…).

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby)
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach
 • tworzenie zdań z określoną liczbą słów.
 • analiza i synteza sylabowa nazw obrazków

* tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku

* układanie rymów do podanych słów

* wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ź, ż.

*czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych

-rysowanie po śladzie

 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Kącik książki

 • zachęcanie do oglądania książeczek oraz wypowiadania się na ich temat
 • wzbogacanie kącika książki w nowe, zróżnicowane pozycje.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby.
 • posługiwanie się umownymi znakami, np. strzałkami (przygotowanie do programowania).

Liczenie

 • odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby 10; znaków: <, >, = oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.

Dodawanie i odejmowanie

 • kojarzenie dodawania z przybywania elementów, a odejmowania – z ich ubywaniem.
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym.

Intuicja matematyczna

 • rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.

W świecie techniki

Działalność badawcza

 • uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał
 • poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej.

Działalność konstrukcyjno-techniczna

 • poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.) z wykorzystaniem filmu, internetu.

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów.
 • lepienie z gliny, masy solnej, masy papierowej, plasteliny kształtów realnych i kształtów nierealnych.

*tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego.

Muzyka i ruch

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:

-ze śpiewem, ilustracyjnych, tanecznych

-przy akompaniamencie instrumentu

-opowieściach ruchowych

-z wykorzystaniem niekonwencjonalnych pomocy, np.: gazet, wstążek itp.

*reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie).

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

 

 

 

Tematyka: WRZESIEŃ

 1. To jestem ja.
 2. Moja grupa.
 3.  Moja droga do przedszkola
 4. Idzie jesień… przez las, park.

Treści programowe:

Ja

Informacje o sobie

 • podawanie wiadomości o sobie, określanie swoich zainteresowań.

Emocje, radzenie sobie z nimi

 • rozpoznawanie, nazywanie  i przedstawianie różnych stanów emocjonalnych (złość, radość, smutek, strach, zazdrość, zawstydzenie).

Procesy poznawcze

Percepcja za pomocą dotyku, smaku, węchu

 • rozumienie roli zmysłów w życiu człowieka, wyjaśnianie jej.

Spostrzeganie słuchowe

 • określanie w zdaniu kolejności słów, ich liczby
 • wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby.

Elementy matematyki

Liczenie

 • odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego.

Intuicja geometryczna

 • wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.

Koledzy, grupa przedszkolna

Dziecięce relacje

 • przestrzeganie ustalonych umów i zasad obowiązujących w przedszkolu.
 • poznawanie zasad zgodnej komunikacji (np. nieprzerywanie wypowiedzi innych, niepodnoszenie głosu w przypadku różnicy zdań, patrzenie w kierunku rozmówcy itp.).

Świat wartości

Wartości społeczno-moralne

 • rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp.

Bezpieczeństwo

Dbałość o bezpieczeństwo

 • poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach
 • zachowanie czujności w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie
 • poznawanie numerów alarmowych: 999, 998, 997 i 112.

Przyroda

Obserwacja przyrody

 • uczestniczenie w wycieczkach pozwalających zapoznać się z wybranymi środowiskami przyrodniczymi (las, pole, park, staw…), ze zwierzętami i roślinami tam żyjącymi
 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.

Przyroda jesienią

 • nazywanie wybranych drzew – liściastych i iglastych
 • rozpoznawanie drzew po liściach i owocach
 • gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody; wykorzystanie ich do wszelkiej działalności matematycznej, plastycznej, muzycznej, w relaksacji czy w ćwiczeniach ruchowych
 • poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, maślak, kurka itp.) i niejadalnych (muchomor czerwony, muchomor sromotnikowy itp.).

W świecie techniki

Działalność badawcza

 • poznawanie przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia, np.: lup, lornetek, mikroskopów.

W świecie sztuki – teatr

Teatr dziecięcy

 • uczestniczenie w krótkich przedstawieniach wykorzystujących treść utworów literackich
 • odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, mimiką, gestem, ruchem.