Plan Pracy Grupy X

Treści programowe: Październik

 

 1. Smaki i zapachy Ziemi

Dziecko:

 • Rozpoznaje owoce krajowe i egzotyczne. Poznaje pojęcie sad.
 • Wyróżnia części jadalne warzyw. Poznaje pojęcie ogród.
 • Poznaje podstawowe sposoby przechowywania i przetwarzania warzyw i owoców.
 • Utrwala wiadomości na temat jabłek.
 • Poznaje wartości odżywcze owoców dla prawidłowego rozwoju.
 • Zakłada hodowlę roślin.
 • Rozumie znaczenie spożywania warzyw i owoców dla zdrowia.
 • Klasyfikuje elementy ze względu na przeznaczenie.
 • Tworzy zbiory o podanej liczebności.

 

2. Moja bezpieczna ziemia

Dziecko:

 • Poznaje najważniejsze zasady ruchu drogowego.
 • Odczytuje znaczenie prostych znaków graficznych.
 • Poznaje zasady zachowania podczas wycieczek i podróżowania środkami transportu.
 • Uczy się rozpoznawać i określać kierunki od osi ciała.
 • Wie, komu można ujawniać poufne informacje o sobie.
 • Poznaje nazwy figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt).

 

3. Jesienne dywany

Dziecko:

 • Klasyfikuje obiekty ze względu na jedną cechę.
 • Wyróżnia i nazywa części drzewa, rozpoznaje wybrane gatunki drzew.
 • Poznaje wybrane gatunki grzybów jadalnych i trujących.
 • Grupuje obiekty w szeregi i dostrzega regularności rytmiczne.
 • Uczy się dbać o środowisko przyrodnicze.

 

 

4. Dom- nasz mały świat

Dziecko:

 • Poznaje przykłady architektury miejskiej i wiejskie, zabytkowej i współczesnej.
 • Określa charakter i nastrój muzyki.
 • Dostrzega regularność dnia i nocy.
 • Uczy się prawidłowego segregowania odpadów i zna cel tych działań.
 • Poznaje warunki niezbędne do życia roślin i zasady pielęgnacji upraw.
 • Bada właściwości ziemi, piasku i żwiru.

 

 

Treści programowe: Wrzesień

 

1. Powiedz, jak masz na imię

Dziecko:

 • Poznaje nowe otoczenie oraz dzieci, rozpoznaje swój znaczek.
 • Przelicza liczebnikami głównymi stosownie do możliwości (przynajmniej w zakresie 1.-4.); rozumie znaczenie ostatniego liczebnika w szeregu.
 • Współuczestniczy w opracowywaniu Kodeksu Zachowania – odczytuje umowne symbole graficzne.
 • Reaguje na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych (niebezpieczne zabawy, agresywne zachowania, uszkodzone zabawki).
 • Stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni: na, pod, wysoko, nisko, za, obok.

Nabiera samodzielności w zakresie samoobsługi (korzystanie z toalety, czynności higieniczne, samodzielność podczas ubierania się, spożywania posiłków).

 

2. Jeden, dwa, trzy – ja, ty, my

Dziecko:

 • Kształci umiejętność autoprezentacji, potrafi powiedzieć, co lubi i potrafi robić najlepiej, uczy się otwartego komunikowania o sobie (myśli, uczucia, spostrzeżenia).
 • Wie, że nie należy chwalić się bogactwem, przechwalać. Kształtuje tolerancję wobec odmienności gustów, opinii.
 • Dokonuje oceny postępowania w różnych sytuacjach społecznych.
 • Odczytuje i nazywa emocje własne oraz rówieśników.
 • Nazywa części ciała własne i drugiej osoby. Rysuje postać człowieka, uwzględniając podstawowe elementy schematu ciała.
 • Odbiera i wyraża treści z wykorzystaniem niewerbalnych środków wyrazu (mimika, gest, ekspresja ciała).

 

3. Ziemia bliska i daleka

 • Poznaje cztery żywioły świata.
 • Poznaje dwa znaczenia słowa ziemia.
 • Dostrzega podstawowe elementy na globusie.
 • Nazywa środki transportu lądowego.
 • Przelicza liczebnikami głównymi.
 • Uczestniczy w organizacji kącika badawczego.

 

4. Poszukiwacze skarbów

Dziecko:

 • Kształtuje swoją świadomość narodową i rozpoznaje symbole narodowe.
 • Dostrzega charakterystyczne elementy krajobrazów Polski.
 • Bada właściwości przedmiotów i materiałów przyrodniczych podczas eksperymentów.
 • Poznaje prehistoryczne gady.
 • Śpiewa i doskonali poczucie rytmu.