Plan Pracy Grupy XI

 

Tematyka na miesiąc czerwiec:

 

 1. Na naszym podwórku
 2. Zwierzęta wokół nas
 3. Wkrótce wakacje
 4. Będziemy bezpieczni w czasie wakacji

 

 

Treści programowe:

- poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienia się w miejscach niedozwolonych,np.przy ruchliwej ulicy, rozmawiania z obcymi ludźmi (niepodawanie danych osobowych oraz nie przekazywanie informacji na temat rodziny), odchodzenia z nimi, jedzenia nieznanych roślin, brudnych owoców, zbliżania się do nieznanych zwierząt,

- bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, przyborów, narzędzi, urządzeń znajdujących się na placu zabaw,

- poznawanie wybranych przedstawicieli zwie­rząt egzotycznych

- poznawanie warunków niezbędnych do rozwo­ju zwierząt

- dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obser­wacji.

- wdrażanie do dbałości o higienę poprzez przebywanie na świeżym powietrzu i  uczestniczeniu w spacerach i zabawach

- próby wypowiadania się na temat obrazków według ustalonej kolejności  – następstwo czasowe

- rozwijanie umiejętności kojarzenia – wymienianie możliwości wykorzystywania zaprezentowanych przedmiotów

- podkreślenie szkodliwości hałasu dla zdrowia

- rozwijanie umiejętności rysowania postaci ludzkiej

- poznanie różnych środków lokomocji

- zwrócenie uwagi na charakterystyczne oznaki lata

- uwrażliwienie na potrzebę stosowania poznanych zasad bezpiecznej zabawy w czasie wakacji;

 

Tematyka na miesiąc maj:

 

 1. Muzyka wokół nas
 2. Teatr
 3. Wiosna na łące
 4. Nasi kochani rodzice
 5. Dzień Dziecka

 

 

Treści programowe:

 

- nazywanie  narysowanych  instrumentów i osób, które na nich grają; rozpoznawanie różnorodnych dźwięków;  wyklaskiwanie podanych rytmów; uświadomienie szkodliwości hałasu;  kolorowanie rysunków wybranych instrumentów;

- rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie dziesięciu – posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie dziesięciu; działania na konkretach;

- poznawanie wystroju teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna) oraz ludzi tam pracujących (aktor,reżyser, scenograf);  przestrzeganie zasad właściwego zachowania się w różnych instytucjach; odszukiwanie w oglądanych utworach uniwersalnych wartości,takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda;

- poznawanie wybranych owadów np.: pszczół, mrówek, ich pożyteczności dla przyrody i ludzi; określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt;

- podawanie informacji: jak ma na imię mama, tata, jakie zawody wykonują rodzice, opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech;

- określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny; wypowiadanie się na temat spędzania wolnego czasu z rodzicami;

- nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją; poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór,mieszkanie); zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych stron świata; dostrzeganie swojej i innych niepowtarzalności, szanowanie jej;

 

Tematyka na miesiąc kwiecień:

 

 1. Kura i kurczęta – nowinki z wiejskiego podwórka
 2. Wiem jak dbać o swoje zdrowie
 3. Dni Ziemi
 4. Jestem  Polakiem i Europejczykiem

 

Treści programowe:

 

- wspomaganie rozwoju ruchowego poprzez wspólne organizowanie swobodnych zabaw ruchowych -zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą;

- kształtowanie postaw prozdrowotnych – prawidłowe odżywianie, dostosowanie ubioru do warunków atmosferycznych, dbanie o higienę ciała, prawidłowe mycie zębów, spotkanie ze stomatologiem;

- poznawanie dorosłych i młodych zwierząt hodowanych na wsi; nazywanie- domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania;  wyjaśnienie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi,  określanie korzyści płynących z hodowli zwierząt dla człowieka – podkreślanie wartości zdrowego odżywiania się;

- wyrabianie postawy proekologicznej  -   wyjaśnia, dlaczego należy dbać o Ziemię;

- poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach;

- zapoznanie z symbolami narodowymi, nazywanie swojego kraju i swojej miejscowości, kształtowanie  tożsamości narodowej;

- rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej w różnorodnych zabawach;

- klasyfikowanie  przedmiotów ze względu na wybrane cechy: kolor, wielkość, kształt; rozwiązywanie prostych zadań tekstowych kształtujących pojęcia dodawaniai obejmowania poprzez działanie na liczmanach

- rozwijanie słuchu fonematycznego – dokonywanie analizy i syntezy wyrazów i zdań w aspekcie słuchowym i wzrokowym

 

 

Tematyka na miesiąc marzec:

 

 1. Zielony kącik w naszej sali
 2. Marcowa pogoda
 3. Wielkanoc – 2 tyg.

 

 

Treści programowe:

 

-poznanie roślin możliwych do uprawy w warunkach domowych -założenie hodowli  z nasion i cebuli – systematyczne dbanie o odpowiednie warunki do wzrostu roślin

-zapoznanie ze znaczeniem wiosennego przysłowia ,,W marcu jak w garncu”

-zapoznanie z kalendarzem pogody – zaznaczanie w kalendarzu pogody elementów charakterystycznych dla danego dnia

-kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych ze Świętem Wielkanocy

-rozwijanie umiejętności pracy i współdziałania w grupie rówieśniczej

-kształcenie poczucia rytmu i różnorodnych form ekspresji

-prawidłowe budowanie zdań i posługiwanie się nimi w mowie

-rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej

-rozwijanie kompetencji matematycznych  – przeliczanie elementów  w różnych  zakresach, dokonywanie podziału zbioru na podzbiory według cechy jakościowej, dodawanie i odejmowanie elementów z wykorzystaniem liczmanów

 

 

Tematyka na miesiąc luty:

 

 1. Ptaki zimą.
 2. Kosmos
 3. Tak mija nam czas
 4. Dinozaury

 

Treści programowe:

oglądanie obrazków wybranych ptaków pozostających u nas na zimę;  rozpoznawanie ich i prawidłowe nazywanie; porównywanie wyglądu, wskazywanie różnic i podobieństw; nazywanie ptaków odwiedzających karmnik; zwracanie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami np.ptakami

określanie logicznej wartości zdań – rozwijanie logicznego myślenia

poznawanie modelu kuli ziemskiej–globusa; wskazywanie kontynentów,oceanów, mórz; poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus;słuchanie ciekawostek na ich temat; poznawanie zawodów związanych z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma; poznawanie ciekawostek, legend na temat satelity Ziemi–Księżyca;

ćwiczenia usprawniające pracę narządów mowy rozwijanie słuchu fonematycznego;

dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia,miesięcy; nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia; zwracanie uwagi  na kalendarze, ich rolę w określaniu dni tygodnia,miesięcy;

nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie,wieczór, noc; odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj,wczoraj, jutro,pojutrze;

poznawanie wybranych zwierząt  – dinozaury –  i roślin – olbrzymie paprocie –  występujących w tamtym okresie;

budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną – poznawanie  historii powstawania  węgla kamiennego, jego właściwości;

 

 

Tematyka na miesiąc styczeń:

 

 1. W krainie baśni
 2. Bal w przedszkolu dzisiaj
 3. Bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie
 4. Kochamy Babcie i Dziadków

 

Treści programowe:

-  zwracanie uwagi na budowę książki – okładkę z tytułem, nazwiskiem autora, ilustracją; przestrzeganie zasad korzystania z  książek: odwracanie stron, oglądanie tekstu

-  rozpoznawanie bohaterów znanych baśni

-  aktywne uczestniczenie w proponowanych zabawach karnawałowych- wspólne bawienie się z innymi dziećmi

- wyjaśnianie znaczenia  pojęcia drzewa genealogicznego

- przygotowanie programu artystycznego, wykonanie upominków

- rozwijanie mowy- dzielenie prostych słów na głoski

- określanie wartości logicznej zdań- odróżnia zdania prawdziwe  od fałszywych

- ukazanie niebezpieczeństw zagrażających dzieciom podczas zabaw- na śniegu i lodzie

- ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)

- zachęcanie do przebywania na świeżym powietrzu, uczestniczeniu w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

- wyrażanie swoich przeżyć i spostrzeżeń w różnych formach ekspresji plastycznej

- rysowanie do wysłuchanego tekstu – koncentracja uwagi

- ćwiczenia logarytmiczne, rysowanie po śladzie, tworzenie zdrobnień do wyrazów podanych przez nauczyciela związanych z zimą

 

 

Tematyka na miesiąc grudzień:

 

 1. Nadchodzi zima – pada śnieg….
 2. Świąteczny czas….. 2 tyg.

 

 

 

Treści programowe:

 

-dostrzeganie cykliczności pór roku

-obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwrócenie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie

-poznawanie właściwości śniegu i lodu – zwracanie uwagi  na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie

-utrwalenie nazw elementów pogody – temperatury , opadów (szron, śnieg, grad)

-rozwijanie orientacji przestrzennej-w schemacie własnego ciała oraz w schemacie ciała drugiej osoby

-ćwiczenia prawidłowej artykulacji głosek ,,sz, cz, ż ‘’ oraz rozwijanie umiejętności logicznego myślenia

-przybliżanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia – zapoznanie z wyglądem świątecznego stołu

-wzajemne okazywanie sobie uczuć,mówienie o nich–tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku,akceptacji i miłości

-ćwiczenia w tworzeniu liczby mnogiej różnych wyrazów

-ćwiczenia wyrazistej wymowy np. w zabawie ,,Echo”

-wyrażanie mimiką  i ruchem nastoju np. smutnej choinki i wesołej choinki – zabawy dramowe;

 

 

Tematyka na miesiąc listopad:

 

 1. Domy i domki
 2. Prąd i urządzenia elektryczne
 3. Zdrowie naszym skarbem
 4. A deszcz pada, pada…..

 

Treści programowe:

 

poznawanie sposobów budowania domów dawniej i współcześnie;

rozwijanie słuchu fonematycznego

bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych – np.: telewizora, komputera, odtwarzacza płyt kompaktowych, wideo

poznawanie w sposób bezpośredni lub pośredni  różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi (np. korzystanie z telefonu stacjonarnego lub komórkowego, komputera)

poznawanie współczesnych środków łączności: radia, telewizji, Internetu.

określanie kierunku na kartce – rysowanie według polecenia nauczyciela

ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu, zmarznięciu)

dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu

spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczenie spożywania słodyczy, chipsów), picie kompotów,soków, ograniczenie napojów gazowanych, przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw

obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia,

 

Tematyka na miesiąc październik:

 

 1. Jesień w sadzie.
 2. Las w jesiennej szacie.
 3. Bezpieczna droga do przedszkola.
 4. Domowi ulubieńcy.

 

Treści programowe:

 

rozpoznawanie i nazywanie owoców – rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat;

rozpoznawanie drzew owocowych po owocach, poznanie pojęcia sad;

poznawanie znaczenia symboli ruchu drogowego i pieszego;

zaznajomienie z zasadami ruchu drogowego z wykorzystaniem różnych zabaw, wycieczki i literatury;

podawanie numerów telefonów do danych ośrodków ratownictwa;

rozwijanie słuchu poprzez powtarzanie usłyszanego rytmu, ilustracji muzyki ruchem;

zbieranie owoców drzew w celu wzbogacenia kącika przyrodniczego – wykorzystanie ich w działalności plastycznej, matematycznej, muzycznej;

wyrażanie obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej;

ćwiczenia narządów artykulacyjnych, różnicowanie głosek;

zapoznanie ze sposobami przygotowywania się zwierząt do zimy;

rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej;

zwracanie uwagi na różnice w wyglądzie i zachowaniu zwierząt przed nadejściem zimy; zwrócenie uwagi na pokarmy spożywane przez zwierzęta;

rozwijanie umiejętności wyrażania i nazywania uczuć; sprzyjanie identyfikowaniu się z bohaterami pozytywnymi;

 

Tematyka na miesiąc wrzesień:

 

 1. Witamy w naszej grupie.
 2. Nasze rodziny – wakacyjne wspomnienia.
 3. Jesień w parku
 4. W ogrodzie warzywnym.

 

 

Treści programowe:

 

- zapoznanie z pomieszczeniami przedszkolnymi  na danym piętrze;

- opracowanie kodeksu grupowego zawierającego zbiór zasad obowiązujących w grupie i w przedszkolu – uwrażliwienie dzieci na konieczność ich przestrzegania; współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie – uświadomienie dziecku, że jest częścią grupy;

-  rozwijanie spostrzegania wzrokowego poprzez poznawanie zapisu swojego imienia
i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy – rozpoznawanie ich, układanie według wzoru;

-  rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się o swoich wakacjach – poznanie
i określanie regionów geograficznych naszego kraju;

-  wyjaśnienie wielo­znaczności słowa ,,dom” − dzielenie się wiadomo­ściami na temat życia w rodzinie – np. sposo­bów wspólnego spędza­nia czasu;

-  rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się o swoich rodzinnych wakacjach; poznanie i określanie regionów geograficznych naszego kraju;

- oglądanie drzew znaj­dujących się w bliskim otoczeniu – nazywanie ich, wyjaśnianie zjawi­ska usychania liści, rozpoznawanie drzew po ich liściach i owo­cach − zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyro­dy;

-  rozpoznawanie i nazy­wanie wybranych wa­rzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, do­tyku, smaku, zapachu

-  dostrzeganie rytmicz­ności dnia oraz następ­stwa czasowego − rozwijanie poczucia rytmu