Plan Pracy Grupy XI

 

 

Tematyka na miesiąc luty:

 

 1. Ptaki zimą.
 2. Kosmos
 3. Tak mija nam czas
 4. Dinozaury

 

Treści programowe:

oglądanie obrazków wybranych ptaków pozostających u nas na zimę;  rozpoznawanie ich i prawidłowe nazywanie; porównywanie wyglądu, wskazywanie różnic i podobieństw; nazywanie ptaków odwiedzających karmnik; zwracanie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami np.ptakami

określanie logicznej wartości zdań – rozwijanie logicznego myślenia

poznawanie modelu kuli ziemskiej–globusa; wskazywanie kontynentów,oceanów, mórz; poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus;słuchanie ciekawostek na ich temat; poznawanie zawodów związanych z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma; poznawanie ciekawostek, legend na temat satelity Ziemi–Księżyca;

ćwiczenia usprawniające pracę narządów mowy rozwijanie słuchu fonematycznego;

dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia,miesięcy; nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia; zwracanie uwagi  na kalendarze, ich rolę w określaniu dni tygodnia,miesięcy;

nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie,wieczór, noc; odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj,wczoraj, jutro,pojutrze;

poznawanie wybranych zwierząt  – dinozaury –  i roślin – olbrzymie paprocie –  występujących w tamtym okresie;

budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną – poznawanie  historii powstawania  węgla kamiennego, jego właściwości;

 

 

Tematyka na miesiąc styczeń:

 

 1. W krainie baśni
 2. Bal w przedszkolu dzisiaj
 3. Bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie
 4. Kochamy Babcie i Dziadków

 

Treści programowe:

-  zwracanie uwagi na budowę książki – okładkę z tytułem, nazwiskiem autora, ilustracją; przestrzeganie zasad korzystania z  książek: odwracanie stron, oglądanie tekstu

-  rozpoznawanie bohaterów znanych baśni

-  aktywne uczestniczenie w proponowanych zabawach karnawałowych- wspólne bawienie się z innymi dziećmi

- wyjaśnianie znaczenia  pojęcia drzewa genealogicznego

- przygotowanie programu artystycznego, wykonanie upominków

- rozwijanie mowy- dzielenie prostych słów na głoski

- określanie wartości logicznej zdań- odróżnia zdania prawdziwe  od fałszywych

- ukazanie niebezpieczeństw zagrażających dzieciom podczas zabaw- na śniegu i lodzie

- ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu)

- zachęcanie do przebywania na świeżym powietrzu, uczestniczeniu w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

- wyrażanie swoich przeżyć i spostrzeżeń w różnych formach ekspresji plastycznej

- rysowanie do wysłuchanego tekstu – koncentracja uwagi

- ćwiczenia logarytmiczne, rysowanie po śladzie, tworzenie zdrobnień do wyrazów podanych przez nauczyciela związanych z zimą

 

 

Tematyka na miesiąc grudzień:

 

 1. Nadchodzi zima – pada śnieg….
 2. Świąteczny czas….. 2 tyg.

 

 

 

Treści programowe:

 

-dostrzeganie cykliczności pór roku

-obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą; zwrócenie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie

-poznawanie właściwości śniegu i lodu – zwracanie uwagi  na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie

-utrwalenie nazw elementów pogody – temperatury , opadów (szron, śnieg, grad)

-rozwijanie orientacji przestrzennej-w schemacie własnego ciała oraz w schemacie ciała drugiej osoby

-ćwiczenia prawidłowej artykulacji głosek ,,sz, cz, ż ‘’ oraz rozwijanie umiejętności logicznego myślenia

-przybliżanie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia – zapoznanie z wyglądem świątecznego stołu

-wzajemne okazywanie sobie uczuć,mówienie o nich–tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku,akceptacji i miłości

-ćwiczenia w tworzeniu liczby mnogiej różnych wyrazów

-ćwiczenia wyrazistej wymowy np. w zabawie ,,Echo”

-wyrażanie mimiką  i ruchem nastoju np. smutnej choinki i wesołej choinki – zabawy dramowe;

 

 

Tematyka na miesiąc listopad:

 

 1. Domy i domki
 2. Prąd i urządzenia elektryczne
 3. Zdrowie naszym skarbem
 4. A deszcz pada, pada…..

 

Treści programowe:

 

poznawanie sposobów budowania domów dawniej i współcześnie;

rozwijanie słuchu fonematycznego

bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych – np.: telewizora, komputera, odtwarzacza płyt kompaktowych, wideo

poznawanie w sposób bezpośredni lub pośredni  różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi (np. korzystanie z telefonu stacjonarnego lub komórkowego, komputera)

poznawanie współczesnych środków łączności: radia, telewizji, Internetu.

określanie kierunku na kartce – rysowanie według polecenia nauczyciela

ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu, zmarznięciu)

dbanie o higienę poprzez: codzienne mycie całego ciała, mycie zębów po posiłkach, mycie rąk, zwłaszcza po pobycie w toalecie i zabawie na świeżym powietrzu

spożywanie zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału (ograniczenie spożywania słodyczy, chipsów), picie kompotów,soków, ograniczenie napojów gazowanych, przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw

obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia,

 

Tematyka na miesiąc październik:

 

 1. Jesień w sadzie.
 2. Las w jesiennej szacie.
 3. Bezpieczna droga do przedszkola.
 4. Domowi ulubieńcy.

 

Treści programowe:

 

rozpoznawanie i nazywanie owoców – rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat;

rozpoznawanie drzew owocowych po owocach, poznanie pojęcia sad;

poznawanie znaczenia symboli ruchu drogowego i pieszego;

zaznajomienie z zasadami ruchu drogowego z wykorzystaniem różnych zabaw, wycieczki i literatury;

podawanie numerów telefonów do danych ośrodków ratownictwa;

rozwijanie słuchu poprzez powtarzanie usłyszanego rytmu, ilustracji muzyki ruchem;

zbieranie owoców drzew w celu wzbogacenia kącika przyrodniczego – wykorzystanie ich w działalności plastycznej, matematycznej, muzycznej;

wyrażanie obserwacji i przeżyć w ekspresji plastycznej;

ćwiczenia narządów artykulacyjnych, różnicowanie głosek;

zapoznanie ze sposobami przygotowywania się zwierząt do zimy;

rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej;

zwracanie uwagi na różnice w wyglądzie i zachowaniu zwierząt przed nadejściem zimy; zwrócenie uwagi na pokarmy spożywane przez zwierzęta;

rozwijanie umiejętności wyrażania i nazywania uczuć; sprzyjanie identyfikowaniu się z bohaterami pozytywnymi;

 

Tematyka na miesiąc wrzesień:

 

 1. Witamy w naszej grupie.
 2. Nasze rodziny – wakacyjne wspomnienia.
 3. Jesień w parku
 4. W ogrodzie warzywnym.

 

 

Treści programowe:

 

- zapoznanie z pomieszczeniami przedszkolnymi  na danym piętrze;

- opracowanie kodeksu grupowego zawierającego zbiór zasad obowiązujących w grupie i w przedszkolu – uwrażliwienie dzieci na konieczność ich przestrzegania; współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie – uświadomienie dziecku, że jest częścią grupy;

-  rozwijanie spostrzegania wzrokowego poprzez poznawanie zapisu swojego imienia
i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy – rozpoznawanie ich, układanie według wzoru;

-  rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się o swoich wakacjach – poznanie
i określanie regionów geograficznych naszego kraju;

-  wyjaśnienie wielo­znaczności słowa ,,dom” − dzielenie się wiadomo­ściami na temat życia w rodzinie – np. sposo­bów wspólnego spędza­nia czasu;

-  rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się o swoich rodzinnych wakacjach; poznanie i określanie regionów geograficznych naszego kraju;

- oglądanie drzew znaj­dujących się w bliskim otoczeniu – nazywanie ich, wyjaśnianie zjawi­ska usychania liści, rozpoznawanie drzew po ich liściach i owo­cach − zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyro­dy;

-  rozpoznawanie i nazy­wanie wybranych wa­rzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, do­tyku, smaku, zapachu

-  dostrzeganie rytmicz­ności dnia oraz następ­stwa czasowego − rozwijanie poczucia rytmu