Historia

Przedszkole nr 50 – „Mały Kolejarz” jest jednym z najstarszych przedszkoli we Wrocławiu. Uruchomiono je z inicjatywy Związków Zawodowych Kolejarzy we wrześniu 1946 roku. Organizacją i zagospodarowaniem budynku, początkowo położonego przy ulicy Gajowej 52, zajął się z ramienia dyrekcji Kolei – Julian Cimerman. Zorganizowanie przedszkola w trudnych warunkach powojennych nie było łatwe. Brakowało najpotrzebniejszych sprzętów, pomocy dydaktycznych, wykwalifikowanej kadry. Samo „zdobycie kierowniczki” było nieco prostsze – pracownicy kuratorium, które już działało w mieście, sami nawiązywali kontakty z przybywającymi do Wrocławia repatriantami już na dworcu. W każdym przecież transporcie byli nauczyciele. Podobnie zrobił Pan Cimerman.

Pierwszą kierowniczką przedszkola została Maria Stapkiewicz, nauczycielka z Wilna. Stworzyła ona, wspólnie z wychowawczyniami – Jadwigą Nowakowską-Just i Wandą Cimerman, pierwszą kadrę pedagogiczną przedszkola.

Placówka swoją działalność rozpoczęła we wrześniu 1946 roku. Była pierwszym przedszkolem kolejowym powstałym we Wrocławiu po drugiej wojnie światowej. Chcąc podkreślić swoje pochodzenie i powiązanie z PKP, przyjęto imię – „Mały Kolejarz”. Patronat nad przedszkolem objął Związek Pracowników Kolei i Dyrekcja PKP.

Początkowo utworzono dwie grupy dzieci w wieku od 2 do 7 lat. Był to czas prawdziwie twórczej pracy – nauczycielki same układały program na podstawie zaleceń kuratorium. Korzystały przy tym z pomocy dydaktycznych, które same wcześniej wykonały. W takich warunkach przedszkole funkcjonuje 3 lata.

W roku 1949 placówka zostaje przeniesiona do budynku przy ulicy Joannitów, a w tym samym czasie trwa remont budynku przy Dyrekcyjnej 15, który ukończono w 1950 roku. Duży trzypiętrowy budynek placówki do dnia dzisiejszego jest siedzibą przedszkola. W tym czasie przestano używać imienia „Mały Kolejarz” i zaczęto używać nazwy „Przedszkole nr 50”.

Z powodu rosnącego zapotrzebowania na miejsca zorganizowano trzy grupy dzieci. Wychowankowie mieli zapewnioną opiekę lekarza i pielęgniarki. W tym czasie kierownictwo placówki pełniły po kolei T.Kogut i J.Gorczyńska. W ciągu następnych lat kilkakrotnie zmienia się kierownictwo oraz personel przedszkola.

W miarę upływu lat znacznie zwiększa się liczba dzieci – pod koniec lat 50-tych przedszkole ma już 5 oddziałów, w każdym z nich przebywa od 40 do 50 wychowanków, a ich liczba wciąż rośnie. W tej sytuacji dyrekcja PKP myśli o modernizacji budynku. Remont kapitalny całego obiektu rozpoczyna się w 1965 roku i trwa trzy lata. Wiele prac, dzięki staraniom aktualnej kierowniczki, Władysławy Sawickiej wykonano w czynie społecznym, przy zaangażowaniu rodziców wychowanków.

W trakcie remontu placówkę doposażono w dodatkowy sprzęt i pomoce dydaktyczne. Zatrudniono nauczycielkę muzyki – K.Bereźnicką. Zajęto się również zagospodarowaniem terenu wokół budynku, dzięki czemu powstaje ogród przedszkolny. Placówka zyskuje nowe oblicze.

Po remoncie, we wrześniu 1969 roku kierownictwo placówki obejmuje Stanisława Haake, później Marczak, która pełni tę funkcję przez 31 lat. W tym czasie placówka zyskuje dużą popularność w środowisku. Zdecydowanie wzrasta poziom wykształcenia personelu pedagogicznego – nauczycielki nie posiadające pełnych kwalifikacji uzupełniają je w systemie zaocznym. Wkrótce, pełna poświęcenia i zaangażowania działalność wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza przedszkola zostaje doceniona przez władze kolejowe i oświatowe.

Obecnie, przedszkole nadal cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. W chwili obecnej placówka posiada 12 oddziałów, do których uczęszcza 300 dzieci. Każdego roku przyjmuje się ponad 75 nowych wychowanków. Stanowisko dyrektora od roku 2000 pełni Małgorzata Boczek, która wraz z wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną zapewnia odpowiednią jakość pracy przedszkola.

Preferowane są aktywne metody pracy i zajęcia uwzględniające indywidualne potrzeby każdego dziecka. Wychowankowie uczestniczą w różnego rodzaju konkursach, festiwalach i przeglądach odnosząc znaczące sukcesy. Przedszkole może się poszczycić wieloma osiągnięciami w tym zakresie. Dodatkowo uczy się obcowania ze sztuką i przyrodą, zwracając szczególną uwagę na aktywność twórczą dzieci.

Przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami wspomagającymi jego działalność, takimi jak Wydział Edukacji, czy Kuratorium Oświaty. Od wielu lat, studenci Uniwersytetu Wrocławskiego mają możliwość odbywania praktyk w placówce, ucząc się zawodu nauczyciela. Kontynuowana jest współpraca z Radą Osiedla „Huby” i Ośrodkiem Opiekuńczo-Adaptacyjnym przy ulicy Ciepłej, Komendą Ruchu Drogowego i Strażą Pożarną, wspólne akcje z LOP i schroniskiem dla zwierząt. Wspólnie ze Szkołą Muzyczną organizowane są koncerty muzyczne dla dzieci, ze szkołami podstawowymi – badane losy absolwentów, z zaprzyjaźnionymi przedszkolami organizuje się wspólne konkursy i zabawy urozmaicające procesy edukacyjne i wymianę doświadczeń. Ale przede wszystkim pielęgnuje się współpracę z rodzicami wychowanków, zmierzając do ujednolicenia oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego.

Wszystkie działania przedszkola ukierunkowane są na dziecko i jego właściwy, indywidualny rozwój. Jednakże jedną z ważniejszych działań placówki jest kultywowanie tradycji i wychowania regionalnego – tak ważne dla całej historii przedszkola.

Małgorzata Boczek