Plan Pracy Grupy 4c

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC CZERWIEC

 

TEMATY:

 

 1. Czego dzieci potrzebują do szczęścia?
 2. Lato, lato, lato czeka.
 3. Wkrótce wakacje.
 4. Zwiedzamy świat.

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

 

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozwijanie umiejętności zadawania pytań,
 • rozwijanie umiejętności czytania,,
 • rozwijanie umiejętności porządkowania,
 • rozwijanie umiejętności poprawnego liczenia,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych,
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • dbanie o porządek na stanowisku pracy,
 • rozwijanie poczucia satysfakcji z wykonania pracy,
 • rozbudzanie wrażliwości estetycznej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • przestrzeganie dokładności wykonywania ćwiczeń,
 • kształtowanie odruchu prawidłowej postawy,
 • rozwijanie umiejętności rywalizacji,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • ilustrowanie piosenki ruchem,
 • wyrabianie umiejętności tańca z rekwizytem,
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie zainteresowań badawczych,
 • rozwijanie kreatywności,
 • rozwijanie myślenia twórczego,
 • rozwijanie wiedzy ogólnej,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 • integrowanie się dzieci,
 • wyzwalanie chęci udziału we wspólnych zabawach,
 • zapoznanie z zabawami dzieci z różnych zakątków świata,
 • zapoznanie z miejscami letniego wypoczynku,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
 • zapoznanie z ciekawymi miejscami na świecie,
 • poznawanie krajów sąsiadujących z Polską,
 • zapoznanie z potrawami z różnych państw,
 • zdobywanie informacji na temat ciekawych miejsc w Europie,
 • stymulowanie do poznawania i odkrywania świata.

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC MAJ

 

TEMATY:

 

 1. Puk, puk, to ja, sztuka.
 2. W świecie zwierząt.
 3. Moja mama i mój tata.
 4. Co w trawie piszczy?

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

 

 • rozwijanie mowy,
 • doskonalenie umiejętności analizy słuchowej,
 • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy na poziomie głoski,
 • rozwijanie umiejętności układania zdań,
 • rozwijanie umiejętności czytania,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi,
 • rozwijanie myślenia logicznego,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych,
 • doskonalenie umiejętności tworzenia kodu,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • dbanie o porządek na stanowisku pracy,
 • rozwijanie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • dbanie o dokładność wykonywania ćwiczeń,
 • kształtowanie prawidłowej postawy,
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej,
 • ilustrowanie piosenki ruchem,
 • wyrabianie umiejętności tańczenia z rekwizytem,
 • doskonalenie koordynacji słuchowo – ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności odgrywania ról,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 • rozwijanie kreatywności,
 • wyrabianie umiejętności skupienia uwagi podczas działania,
 • rozwijanie zainteresowań badawczych,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupach,
 • zapoznanie z postacią kompozytora,
 • zapoznanie z monetami i banknotami,
 • rozwijane umiejętności rozmieniania i przeliczania pieniędzy,
 • poznawanie zawodów związanych z produkcją telewizyjną i filmową,
 • rozwijanie wiedzy przyrodniczej,
 • wzbogacanie wiedzy o zwierzętach zamieszkujących morza i oceany,
 • wzbogacanie wiedzy o wodach na Ziemi,
 • wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt zamieszkujących pola i lasy,
 • wzbogacanie wiedzy o różnych gatunkach ryb,
 • zapoznanie ze sposobem przystosowania się zwierząt do życia w danym otoczeniu,
 • wyjaśnianie znaczenia pszczół dla człowieka i przyrody.

 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC KWIECIEŃ

 

TEMATY:

 

 1. Wiosna na wsi.
 2. Dbamy o przyrodę.
 3. Z czego to jest zrobione?
 4. Polska – moja ojczyzna.

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

 

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter : f,F,ż,Ż,h,H,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,,
 • rozwijanie umiejętności szacowania wagi,
 • rozwijanie umiejętności mierzenia objętości płynów,
 • rozwijanie umiejętności kodowania,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • dbanie o dokładność wykonywania ćwiczeń,
 • zapobieganie pogłębianiu się wad postawy,
 • rozwijanie swobody ruchów podczas zabawy z piosenką,
 • rozwijanie swobody ruchów podczas zabawy,
 • doskonalenie koordynacji słuchowo – ruchowej,
 • rozwijanie zainteresowań badawczych,
 • rozwijanie wiedzy przyrodniczej,
 • rozwijanie myślenia logicznego,
 • rozwijanie wiedzy ogólnej dzieci,
 • wyzwalanie chęci udziału we wspólnych zabawach,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 • przełamywanie bariery nieśmiałości,
 • wszechstronne i harmonijne rozwijanie organizmu,
 • zapoznanie z różnymi rodzajami wag,
 • rozwijanie opiekuńczego stosunku względem planety,
 • przypomnienie zasad segregowania śmieci,
 • stymulowanie do poznawania i odkrywania świata,
 • poznawanie sposobu otrzymywania sera,
 • poznawanie pochodzenia wełny,
 • poznawanie sposobu otrzymywania papieru,
 • wzbogacanie wiadomości na temat miejscowości i regionu, w którym mieszkają dzieci,
 • zapoznanie z wyglądem polskich symboli narodowych,
 • rozwijanie zainteresowań dzieci Europą.

 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC MARZEC

 

TEMATY:

 

 1. Pogoda marcowa.
 2. Wiosno, ach to ty!.
 3. Mamy różne charaktery.
 4. Wielkanoc.

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

 

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter : u,U,c,C,ł,Ł,j,J,
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się określonymi narzędziami,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 10,
 • rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych,
 • rozwijanie umiejętności myślenia logicznego,
 • rozwijanie umiejętności poprawnego liczenia,
 • rozwijanie umiejętności odejmowania,
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania działań matematycznych,
 • doskonalenie umiejętności tworzenia kodu,
 • rozwijanie umiejętności kodowania,
 • rozwijanie umiejętności stawiania hipotez,
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni,
 • wprowadzenie pojęć: dłuższy, krótszy,
 • rozwijanie umiejętności porównywania długości,
 • wszechstronne i harmonijne rozwijanie organizmu,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • dbanie o porządek na stanowisku pracy,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • uświadamianie konieczności podejmowania aktywności fizycznej,
 • reagowanie na ustalone hasła i sygnały muzyczne,
 • rozwijanie umiejętności płynnego poruszania się w przestrzeni,
 • doskonalenie koordynacji słuchowo – ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności rozróżniania emocji,
 • wyrabianie zdolności wyrażania emocji podczas zabawy,
 • rozwijanie umiejętności odróżniania pozytywnych zachowań od negatywnych,
 • nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • kształtowanie postaw prospołecznych,
 • kształtowanie postawy badawczej,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie zainteresowań dzieci,
 • rozwijanie wiedzy ogólnej dzieci,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 • rozwijanie zainteresowania procesami zachodzącymi w przyrodzie,
 • wzbogacanie wiedzy na temat roślin,
 • utrwalenie wiadomości na temat ptaków wracających do Polski na wiosnę,
 • poszerzanie informacji na temat wiosennych prac w ogrodzie,
 • utrwalenie wiadomości na temat obiegu wody w przyrodzie,
 • zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi.

 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC LUTY

 

TEMATY:

 

 1. Baśnie, bajki, bajeczki.
 2. Wspaniałe zabawy na śniegu.
 3. Tajemnice kosmosu.
 4. W dziecięcym laboratorium.

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

 

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter : g,G,w,W,p,P,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • rozwijanie kompetencji językowych,
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 8,9,
 • rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych,
 • rozwijanie umiejętności dodawania,
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych,
 • rozwijanie umiejętności kodowania,
 • rozwijanie umiejętności stawiania hipotez,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poznawanie nowych technik prac plastyczno – technicznych,
 • dbanie o estetykę wykonywanej pracy,
 • budzenie poczucia satysfakcji z wykonanej pracy,
 • dbanie o porządek na stanowisku pracy,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • rozwijanie kreatywności,
 • rozwijanie ciekawości poznawczej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • uświadamianie korzyści, jakie niesie za sobą ruch,
 • dbanie o dokładność wykonywania ćwiczeń,
 • budzenie zainteresowania muzyką,
 • wyrabianie poczucia rytmu,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej,
 • wyrabianie umiejętności wykonywania układu ruchowego z wykorzystaniem rekwizytu,
 • rozwijanie zainteresowań badawczych,
 • rozwijanie dziecięcej ciekawości,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
 • rozwijanie umiejętności zgodnego uczestnictwa we wspólnej zabawie,
 • rozpoznawanie bohaterów znanych baśni,
 • zapoznanie z procesem wydawniczym,
 • zapoznanie z wybranymi sportami zimowymi,
 • zdobywanie wiadomości na temat planet Układu Słonecznego,
 • zdobywanie wiadomości na temat pojazdów kosmicznych,
 • zapoznanie z ciekawostkami o kosmosie,
 • poznawanie właściwości magnezu,
 • rozwijanie wiedzy przyrodniczej.

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC STYCZEŃ

 

TEMATY:

 

 1. Tak mija nam czas.
 2. Zwierzęta zimą.
 3. Kim są rodzice moich dziadków?
 4. Fryzjer, weterynarz czy lekarz?

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

 

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter : s,S,n,N,b,B,
 • rozwijanie umiejętności tworzenia pytań,
 • rozwijanie myślenia logicznego,
 • wprowadzenie dodawania jako przybywania elementów,
 • zapoznanie z graficznym znakiem dodawania,
 • utrwalenie umiejętności przeliczania w zakresie 7,
 • rozwiązywanie zadań tekstowych,
 • rozwijanie umiejętności odczytywania kodu,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • dbanie o estetykę wykonywanej pracy,
 • budzenie satysfakcji z wykonanej pracy,
 • dbanie o porządek na stanowisku pracy,
 • rozwijanie kreatywności,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie prawidłowej postawy podczas ćwiczeń,
 • przestrzeganie dokładności wykonywania ćwiczeń,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • kształtowanie swobody ruchu w metrum3/4,
 • rozwijanie swobody ruchów podczas tańca z rekwizytem,
 • wyrabianie umiejętności swobodnego ilustrowania muzyki ruchem,
 • rozwijanie zainteresowań badawczych,
 • rozwijanie umiejętności przewidywania,
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 • wzbogacanie wiedzy na temat zegarów,
 • zapoznanie ze sposobem odczytywania godzin na tarczy zegara,
 • zapoznanie z różnymi rodzajami zegarów,
 • zapoznanie z porami roku,
 • poznawanie nazw dni tygodnia,
 • utrwalenie nazw: pór roku, miesięcy i dni tygodnia,
 • wzbogacanie wiedzy o zimowych potrzebach ptaków,
 • poszerzanie wiedzy o pracy leśniczego,
 • poznawanie tropów zwierząt,
 • wzbogacanie informacji przyrodniczych,
 • utrwalenie wiedzy na temat sposobów spędzania czasu z dziadkami,
 • zapoznanie z drzewem genealogicznym,
 • poznawanie pracy groomera,
 • tworzenie modelu psa z surowców pochodzących z recyklingu,
 • utrwalanie nazw wybranych zawodów,
 • zapoznanie z przyrządami i akcesoriami potrzebnymi do wykonywania wybranych zawodów,
 • wzbogacanie słownictwa o nazwy zawodów dawnych i współczesnych,
 • poznanie pracy oceanologa.

 

 

 

 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

 

TEMATY:

 

 1. Jesień w sadzie, w ogrodzie.
 2. Zwierzęta jesienią.
 3. Moja rodzina i mój dom.
 4. Domowi ulubieńcy.

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

 

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy głoskowej,
 • wprowadzenie wyrazów do czytania globalnego,
 • rozwijanie umiejętności myślenia logicznego,
 • odkrywanie zapisów cyfrowych liczb 1, 2, 3, 4,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania,
 • zapoznanie z figurą geometryczną, jaką jest trójkąt,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • dbanie o estetyczne wykonanie pracy plastycznej,
 • budzenie poczucia satysfakcji z wykonanej pracy,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie świadomości własnego ciała,
 • rozwijanie refleksu poprzez udział w zabawach przy muzyce,
 • zapobieganie pogłębianiu się wad postawy,
 • doskonalenie poczucia rytmu,
 • rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu,
 • rozwijanie kreatywności,
 • rozwijanie funkcji poznawczych,
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 • rozwijanie umiejętności improwizowania,
 • poszerzanie wiadomości o owocach,
 • przygotowanie surówki z kapusty,
 • rozwijanie wrażliwości smakowej,
 • poszerzanie wiadomości na temat jeża,
 • wzbogacanie wiadomości o ptakach,
 • budzenie szacunku do członków rodziny,
 • utrwalenie wiadomości na temat domów,
 • przypomnienie nazw pomieszczeń znajdujących się w domu,
 • rozpoznawanie wybranych warzyw,
 • integracja dzieci poprzez wspólne gotowanie,
 • poszerzanie wiedzy o kotach,
 • poszerzanie wiedzy na temat schroniska dla zwierząt.

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ

 

TEMATY:

 

 1. W przedszkolu.
 2. Oto ja.
 3. Moja droga do przedszkola.
 4. Jesień w parku, w lesie.

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

 

 • rozwijanie mowy,
 • wprowadzenie wyrazów do czytania globalnego,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • wprowadzenie pojęcia „głoska”,
 • rozwijanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów,
 • rozwijanie umiejętności myślenia logicznego,
 • utrwalenie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • przypomnienie nazw części ciała,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania,
 • zapoznanie z figurą geometryczną – kołem i kwadratem,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • wykonanie pracy plastycznej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zapobieganie pogłębianiu się wad postawy,
 • wykonywanie poleceń według instrukcji,
 • przypomnienie zasad obowiązujących w przedszkolu,
 • zapoznanie z kącikami tematycznymi znajdującymi się w przedszkolu,
 • zapoznanie z młodszymi kolegami i koleżankami,
 • poszerzanie wiadomości o Polsce,
 • rozpoznawanie podstawowych zmysłów,
 • rozwijanie wrażliwości: wzrokowej, smakowej, słuchowej, węchowej, dotykowej,
 • poznawanie zasad ruchu drogowego,
 • zapoznanie z sygnalizatorem świetlnym,
 • doskonalenie wiedzy na temat znaków drogowych,
 • poszerzanie wiedzy o bezpieczeństwie,
 • utrwalenie wiadomości na temat zawodów i pojazdów specjalistycznych,
 • rozwijanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią,
 • rozpoznawanie różnych gatunków drzew,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej,
 • doskonalenie poczucia rytmu.