Plan Pracy Grupa 4a

Plan Pracy Wychowawczo – Dydaktycznej

Miesiąc: Czerwiec

 

 1. Czego dzieci potrzebują do szczęścia?
 • rozwijanie umiejętności zadawania pytań
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie spostrzegawczości,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych,
 • doskonalenie umiejętności ważenia,
 • kształtowanie odruchu prawidłowej postawy,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • ilustrowanie piosenki ruchem,
 • wyrabianie umiejętności skupienia uwagi podczas działania,
 • zapoznanie z zabawami dzieci z różnych zakątków świata,
 • rozwijanie umiejętności czytania,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozwijanie zainteresowań badawczych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • dbanie o porządek na stanowisku pracy,
 • rozwijanie umiejętności rywalizacji,
 • integrowanie się z rówieśnikami.

 

 1. Lato, lato, lato czeka
 • rozwijanie kreatywności,
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania,
 • rozwijanie myślenia twórczego,
 • rozwijanie umiejętności porządkowania,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,
 • kształtowanie odruchu prawidłowej postawy,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
 • rozwijanie wiedzy ogólnej,
 • rozwijanie wyobraźni dzieci,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie myślenia logicznego.

 

 1. Wkrótce wakacje
 • zapoznanie z miejscami letniego wypoczynku,
 • rozbudzanie wrażliwości estetycznej,
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie umiejętności współpracy,
 • przestrzeganie dokładności wykonywania ćwiczeń,
 • wyrabianie umiejętności tańca z rekwizytem,
 • wyzwalanie chęci udziału we wspólnych zabawach,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie poczucia satysfakcji z wykonanej pracy,
 • budowanie poczucia wspólnoty,
 • integracja grupy.

 

 1. Zwiedzamy świat
 • zapoznanie z ciekawymi miejscami na świecie,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poznawanie krajów sąsiadujących z Polską,
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zapoznanie z potrawami z różnych państw,
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej,
 • zdobywanie informacji na temat ciekawych miejsc w Europie,
 • stymulowanie do poznawania i odkrywania świata,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie funkcji poznawczych,
 • rozwijanie poczucia satysfakcji z wykonanej pracy.

 

 

Plan Pracy Wychowawczo- Dydaktycznej

Miesiąc: Maj

 

 1.Puk, puk, to ja, sztuka

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie umiejętności czytania,
 • zapoznanie z postacią kompozytora,
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej,
 • zapoznanie z monetami i banknotami,
 • rozwijanie umiejętności rozmieniania i przeliczania pieniędzy,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • kształtowanie prawidłowej postawy,
 • ilustrowanie piosenki ruchem,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo- ruchowej,
 • poznawanie zawodów związanych z produkcją telewizyjną i filmową,
 • rozwijanie umiejętności odgrywania ról,
 • rozwijanie kreatywności,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupach,
 • rozwijanie myślenia logicznego,
 • dbanie o porządek na stanowisku pracy,
 • rozwijanie sprawności manualnej.

 

 1. W świecie zwierząt
 • rozwijanie mowy,
 • doskonalenie umiejętności analizy słuchowej,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie wiedzy przyrodniczej,
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • kształtowanie prawidłowej postawy,
 • wyrabianie umiejętności skupienia uwagi podczas działania,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo- ruchowej,
 • wzbogacanie wiedzy o zwierzętach zamieszkujących morza i oceany,
 • wzbogacanie wiedzy o wodach na Ziemi,
 • wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt zamieszkujących pola i lasy,
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 • zdobywanie wiedzy o różnych gatunkach ryb,
 • rozwijanie umiejętności tworzenia kodu.

 

 

 

 1. Co w trawie piszczy?
 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie ze sposobem przystosowania się zwierząt do życia w danym otoczeniu,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozbudzanie wrażliwości estetycznej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie umiejętności współpracy,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • dbanie o dokładność wykonywania ćwiczeń,
 • wyrabianie umiejętności tańczenia z rekwizytem,
 • rozwijanie aktywności muzyczno- ruchowej,
 • wyjaśnianie znaczenia pszczół dla człowieka i przyrody,
 • rozwijanie postawy badawczej,
 • rozwijanie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi,
 • budzenie poczucia satysfakcji,
 • rozwijanie funkcji poznawczych,
 • integracja grupy.

 

 1. Moja mama i mój tata
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • rozwijanie umiejętności układania zdań,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,
 • rozwijanie kreatywności,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • dbanie o dokładność wykonywania ćwiczeń,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo- ruchowej,
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania,
 • rozwijanie ekspresji twórczej,
 • rozwijanie zainteresowań badawczych,
 • dbanie o porządek na stanowisku pracy,
 • rozwijanie myślenia logicznego,
 • rozwijanie umiejętności analizy i syntezy na poziomie głoski.

 

 

Plan Pracy Wychowawczo – Dydaktycznej

Miesiąc: Kwiecień

 

 

 1. Mamy różne charaktery
 • rozwijanie umiejętności rozróżniania emocji,
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter: ł, Ł,
 • wprowadzenie pojęć: dłuższy, krótszy,
 • rozwijanie umiejętności porównywania długości,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • wyrabianie zdolności wyrażania emocji podczas zabawy,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w zabawie,
 • rozwijanie umiejętności odróżniania pozytywnych zachowań od negatywnych,
 • kształcenie postaw prospołecznych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • dbanie o porządek na stanowisku pracy,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania.

 

 

 1. Wiosna na wsi
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter: f, F,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • zapoznanie z różnymi rodzajami wag,
 • rozwijanie umiejętności szacowania wagi,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • wszechstronne i harmonijne rozwijanie organizmu,
 • rozwijanie swobody ruchów podczas zabawy z piosenką,
 • wyzwalanie chęci udziału we wspólnych zabawach,
 • rozwijanie wiedzy ogólnej dzieci,
 • wszechstronne i harmonijne rozwijanie organizmu,
 • rozwijanie myślenia logicznego,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie wiedzy przyrodniczej,
 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole,
 • rozwijanie kreatywności.

 

 1. Dbamy o przyrodę
 • rozwijanie opiekuńczego stosunku względem planety,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter: ż, Ż,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozwijanie mowy,
 • przypomnienie zasad segregowania śmieci,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • dbanie o dokładność wykonywania ćwiczeń,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo – ruchowej,
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • zachęcanie do dbania o planetę Ziemię,
 • stymulowanie do poznawania i odkrywania świata,
 • rozwijanie kreatywności,
 • rozwijanie umiejętności kodowania,
 • rozwijanie umiejętności współpracy.

 

 1. Polska – moja ojczyzna
 • wzbogacanie wiadomości na temat miejscowości i regionu, w których mieszkają dzieci,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter: h, H,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie umiejętności mierzenia objętości płynów,
 • rozwijanie zainteresowań badawczych,
 • zapobieganie pogłębianiu wad postawy,
 • rozwijanie swobody ruchów podczas zabawy,
 • wyzwalanie radości, chęci udziału we wspólnych zabawach,
 • rozwijanie myślenia logicznego,
 • zapoznanie z wyglądem polskich symboli narodowych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie zainteresowań dzieci Europą,
 • rozwijanie sprawności manualnej.

 

Plan Pracy Wychowawczo- Dydaktycznej

Miesiąc: Wrzesień

 

 1. W przedszkolu
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poszerzanie wiadomości o Polsce,
 • wprowadzenie wyrazów do czytania globalnego,
 • rozwijanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów,
 • przypomnienie zasad obowiązujących w przedszkolu,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zapobieganie pogłębianiu się wad postawy,
 • doskonalenie poczucia rytmu,
 • rozwijanie umiejętności skupienia się podczas działania,
 • zapoznanie z kącikami tematycznymi znajdującymi się w przedszkolu,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • wdrażanie do zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas korzystania z urządzeń, znajdujących się na placu przedszkolnym.

 

 1. Oto ja
 • rozwijanie mowy,
 • wykonywanie poleceń według instrukcji,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • wprowadzenie pojęcia głoska,
 • utrwalenie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • przypomnienie nazw części ciała,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zapobieganie pogłębianiu się wad postawy,
 • kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej,
 • rozwijanie podstawowych zmysłów,
 • rozwijanie wrażliwości: wzrokowej, smakowej, słuchowej, węchowej, dotykowej,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • przedstawienie emocji w zabawach dramowych,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania,
 • rozwijanie spostrzegawczości.

 

 1. Moja droga do przedszkola
 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie zasad ruchu drogowego,
 • zapoznanie z sygnalizatorem świetlnym,
 • rozwijanie pamięci,
 • zapoznanie z figurą geometryczną- kołem,
 • układanie rytmów,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie świadomości własnego ciała,
 • rozwijanie słuchu muzycznego,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • doskonalenie wiedzy na temat znaków drogowych,
 • poszerzanie wiedzy o bezpieczeństwie,
 • utrwalenie wiadomości na temat zawodów i pojazdów specjalistycznych,
 • rozwijanie myślenia logicznego,
 • współdziałanie w grupie,
 • rozwijanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

 

 1. Jesień w parku, w lesie
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią,
 • rozpoznawanie różnych gatunków drzew,
 • zapoznanie z figurą geometryczną, jaką jest kwadrat,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • rozwijanie aktywności fizycznej,
 • rozwijanie świadomości własnego ciała,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie umiejętności tworzenia improwizacji melodycznych,
 • rozwijanie reakcji na zmiany dynamiczne,
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
 • rozwijanie zainteresowań badawczych,
 • poszerzanie wiedzy na temat jesieni,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • rozwijanie myślenia logicznego.