Plan Pracy Grupy 3b

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO–DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC
MAJ

 

Tematy:

 1. Puk, puk, to ja, sztuka
 2. W świecie zwierząt
 3. Co w trawie piszczy?
 4. Moja mama i mój tata

 

 

Treści programowe:

 • wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach – indywidualnie lub grupowo (tworzenie orkiestry);
 • oglądanie przedstawień teatralnych dla dzieci w przedszkolu i w teatrze;
 • poznawanie wystroju teatru (kasa, widownia, scena, kurtyna) oraz ludzi tam pracujących (aktor, reżyser, scenograf);
 • przestrzeganie zasad właściwego zachowania się w teatrze, filharmonii, operze itp.;
 • dzielenie się swoimi odczuciami na temat obejrzanego przedstawienia;
 • umiejętne posługiwanie się rekwizytami;
 • dostrzeganie różnic pomiędzy kinem a teatrem;
 • poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt;
 • poznawanie wybranych owoców egzotycznych;
 • poznawanie wybranych przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia, np. lornetek, lup, mikroskopów;
 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu;
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie;
 • nauka na pamięć wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom oraz sytuacjom, z jakimi się spotykają;
 • obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach (np. w lesie, na łące);
 • obserwowanie roślin, zwierząt przy użyciu lupy, np. owadów, płazów;
 • poznawanie wybranych owadów np. pszczół, mrówek, ich pożyteczności dla przyrody i ludzi;
 • przygotowywanie programu artystycznego, samodzielnie (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków’
 • wspólne planowanie i przygotowywanie uroczystości na terenie przedszkola i poza nim;
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie.

 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO–DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC
KWIECIEŃ

 

Tematy:

 1. Mamy różne charaktery
 2. Wiosna na wsi
 3. Dbamy o przyrodę
 4. Polska – moja ojczyzna

 

Treści programowe:

 • dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej;
 • współdecydowanie o sposobie wykonania danej czynności;
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
 • dążenie do zrozumienia i przeżywania wartości moralnych, takich jak: dobro, szacunek, uczciwość, odpowiedzialność, odwaga, sprawiedliwość, szczęście, piękno;
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;
 • pomaganie kolegom w sytuacjach wywołujących smutek;
 • poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt;
 • poznawanie zwierząt – dorosłych i młodych – hodowanych na wsi;
 • nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania;
 • wyjaśnianie znaczenia hodowli zwierząt dla ludzi;
 • nazywanie dorosłych i młodych zwierząt;
 • oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu;
 • obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach (np. w lesie, na łące);
 • poznawanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach, nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew;
 • niedeptanie trawników, klombów z kwiatami;
 • szanowanie wody, niemarnowanie jej;
 • wyjaśnianie określeń: kwiaty chronione, zwierzęta chronione; poznanie przedstawicieli ginących gatunków.
 • poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością i swoim regionem;
 • stosowanie zwrotów: jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię po polsku;
 • poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego, np. jego powstania;
 • poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych;
 • podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu;
 • poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc;
 • oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań – odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju.

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO–DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC
MARZEC

 

Tematy:

 1. Chciałbym być muzykiem
 2. Chciałbym być aktorem
 3. Nadeszła wiosna
 4. Wielkanoc

 

 Treści programowe:

 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych;
 • rytmiczne poruszanie się przy muzyce;
 • słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia;
 • rozpoznawanie sztucznie otrzymywanych dźwięków, np. poprzez pocieranie, gniecenie różnych rodzajów papieru lub stukanie przedmiotami;
 • słuchanie utworów wokalnych lub instrumentalnych, np. muzyki filmowej, poważnej;
 • powtarzanie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem;
 • wymienianie i nazywanie wybranych zawodów;
 • odgrywanie różnych ról zawodowych w zabawie;
 • uczestniczenie w krótkich programach artystycznych;
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np.: topnienie śniegu, powracające pierwsze ptaki (bociany), pojawiające się pierwsze kwiaty (krokusy);
 • liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika;
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;
 • składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru;
 • obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie;
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno -porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem.

 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO–DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC
LUTY

Tematy:

 1. Baśnie, bajki, bajeczki.
 2. Wspaniałe zabawy na śniegu.
 3. Kosmiczne tajemnice.
 4. W dziecięcym laboratorium.

 

Treści programowe:

 • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny;
 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilku zdaniowej wypowiedzi;
 • podawanie zakończeń znanych bajek, opowiadań;
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań;
 • zwracanie uwagi na budowę książki: okładkę z tytułem i nazwiskiem autora, ilustracje;
 • przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracania stron, oglądania tekstu;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
 • zwracanie uwagi na fakt, że czytanie obok mówienia i pisania jest jedną z form komunikowania się ludzi;
 • całościowe rozpoznanie napisów umieszczonych w sali zajęć – nazw znajdujących się tam zabawek, kącików zainteresowań, roślin (sukcesywne ich wymieniane);
 • wspólne z nauczycielem czytanie tekstów obrazkowo-wyrazowych (nauczyciel czyta tekst, dzieci podają nazwy obrazków);
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich;
 • poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie;
 • rozwijanie zainteresowań badawczych,
 • oglądanie przedstawionych na obrazkach środków lokomocji niedostępnych bezpośredniej obserwacji, np. rakiety, promu kosmicznego, nazywanie ich;
 • poznawanie wybranych przyborów, narzędzi potrzebnych do obserwowania i badania otoczenia, np. lornetek, lup, mikroskopów;
 • wykorzystywanie w zabawach i ćwiczeniach niekonwencjonalnych przyborów, np. plastikowych butelek, gumy pasmanteryjnej, gazet, sznurków, pudełek;
 • odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego;
 • łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np. barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcjonalnych;
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego;
 • wskazywanie szczegółowych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami.

 

 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO–DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ

Tematy:

 1. W przedszkolu
 2. Oto ja
 3. Moja droga do przedszkola
 4. Jesień w parku, w lesie

Treści programowe:

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków;
 • samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę;
 • wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni, np. lepienie z plasteliny, zgniatanie i zaginanie papieru, wycinanie, wydzieranie;
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce;
 • uczestniczenie w zabawach konstrukcyjno-technicznych, wykorzystujących doświadczenia zbierane podczas poznawania środowiska technicznego, np. składanie zabawek z oddzielonych części, budowanie różnych konstrukcji z klocków, przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań.
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych;
 • wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw;
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich;
 • zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy;
 • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;
 • wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
 • słuchanie czytanych przez nauczyciela lub lektora fragmentów literatury z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu; zwracanie uwagi na piękno języka polskiego;
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie;
 • mówienie z pamięci wierszy, rymowanek, piosenek w połączeniu z ruchem, obrazem, dźwiękiem;
 • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji;
 • odpowiadanie na pytania, formułowanie własnych pytań;
 • łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np. barwy, wielkości, kształtu, a następnie cech funkcjonalnych.
 • obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach (np. w lesie, na łące);
 • poznawanie ogólnej budowy grzybów, sposobów ich zbierania;
 • obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach (np. w lesie, na łące);
 • nieniszczenie roślin, np. niełamanie gałęzi drzew.